Home1000 pound belooning dood of levendPagina 79

JPEG (Deze pagina), 789.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

il .
ll? li
iàf y hi` los: ,,Ben 'e dan heelemaal van God verlaten? Wil `e ,
H , J l _ l ,,3
jj hier in den regen gaan zitten, waar toch juist de hanen be-
wijzen, dat er hutten in de nabijheid zijn? Neen, juist nu
,ï moeten wi' . . ." Het duurde tameli'k lan , vóórdat hi' klaar ï
1 _ 1 Q 1 .
1., was. Ik liet hem praten, mijn besluit stond vast. Het was jg
alweer begonnen te regenen, zoodat het mij onmogelijk was _
.L "A zelfs maar de richting te bepalen. En om nog langer te
fl dwalen beschouwde ik als onzin. · .
jj; Wij hebben beiden een ijzeren wil. Woord en antwoord
f werden steeds heftiger. Zoo stonden wij daar in den regen
-,;; te schelden. Nu moet ik lachen, als ik er aan denk, maar
i, « . . . rl
jg; toen was het ons beiden bittere ernst. De opwindende avon·­ gx
bg. _‘ turen van dezen nacht hadden onze zenuwen tot het uiterste i
­j_ geprikkeld, en bijna zou bij deze gelegenheid onze goede .
gfezï vriendschap zijn verbroken. jg ,
Gelukkig viel mij nog ter rechter tijd een geschikt onder~
werp in, waarbij wij het misschien vlugger eens konden worden. ïä
lk nam mijn handkoffer van den knol, bracht de cognac- P i
g/jl flesch te voorschijn en bood ze Schönberg aan.
‘g ,,Neem eerst eens een goeden slok, oude vriend, daarna jg
jj; praten wij verder." jj
Hij liet het niet bij een. Bevredigd ademde hij op, toen Ej
MJ; hij haar van zijn mond zette.
ïeï*·‘g; ,,Drommels, dat doet oed. ·­· Dus 'e wilt heusch niet verder ?” li
,,,_ t n 9 1 jj
,,Neen, zeide ik inwendig lachend en veegde mijn mond af. gx
,,Maar zóó nat ga ik niet op den grond liggen," bromde
hi', terwi'l zi'n er ernis no eens even o laaide.
__ïj_, 1 1 J n 9 9 P ,,
i ,,Ik ook niet, antwoordde ik hem s ontaan. ,,Wanneer 'e K2
. jij p ,, 1 ,.
het goed vindt, trekken wij eerst droge kleeren aan.
,,Natuurli°k!" bromde hi' en haalde ook zi'n koffer van
L:. Mx J 1 1 ·=
jj het paard.
Van begin af aan was het mijne bedoeling geweest mij te
,{ verkleeden, maar ik wil niet alti'd eli'k hebben en dacht er fl
ja 1 Q 1 jj
-j2¤"¤ niet aan hem de eer te betwisten, het eerst 0 die oede gl
j`/jryxi p Q ïä `A
gedachte te zijn gekomen. jj
gj Onder een boom verkleedden wij ons, doch kozen met het
jg oog op den bliksem het rijstveld als bed. De koffers dienden pi
daarbij als hoofdkussen. De gummi~jassen beschutten ons tegen
>’·-·‘;. het vocht en hunne ka en beschermden ons ezicht. De ;·
jl ·_ PP Q
j§;s:·g ids wikkelde zich in zi'n vieze vodden. Ook hi' was met i
.5 .­:j;. g J 1
=¤ E if
ll W 76
sf al
ï ·‘ e
`l ‘ 4
á
*= aan _, r,