Home1000 pound belooning dood of levendPagina 69

JPEG (Deze pagina), 820.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

~-.~...;- #·==~=«=~=ï. ...‘^"""”"`"' I I I 1
de. zijn de Spanjaarden nooit klaar gekomen, en ons is het tot
en. rl nu toe ook niet gelukt. Niemand, die zijn leven lief heeft,
ach waagt zich in hun gebied. De Moros beoefenen namelijk het
ige koppensnellen als sport. Wie de meeste schedels in zijn hut
als kamerversiering boven den schoorsteen heeft hangen, is
aan bij hen de beste kerel. U beiden zult wel geen lust hebben
gj om uwe hoofden voor zulk een verzameling beschikbaar te g
md. stellen. In allen ernst, gentlemen, dit plan is geheel onuit~ j
ten voerbaar. Wilt u ons zoo lang geen gezelschap houden, be-
denkt dan wat beters."
is," Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe wij ook
cht overlegden, er was eenvoudig geen andere mogelijkheid om
iijn vlug naar Iligan te komen. En daarmede kwam mijn reeds
half opgegeven plan vanzelf op den voorgrond.
als ,,Als wij alleen maar bij nacht wandelden, dan zou dat reeds
dra E met het oog op de hitte aangenaam zijn," stelde ik Schön·
p berg voor.
ng, . Om hem te overreden behoefde ik gelukkig geen hulpmiddelen
oa- te gebruiken. Hij had nog meer dan genoeg van onze zeereis in
dat Q die boot, dat daarnaast zelfs de schilderingen van de beide offi-
en. jl cieren, die ons ten slotte met alle kracht waarschuwden, nau-
iun I welijks nog afschrikkend werkten. In ieder geval was hij zoo ,
>ok beleefd, zijne eventueele bedenkingen met zichzelf uit te maken.
Op mijn verzoek haalde onze gastheer een kaart voor den ;A
ps- dag. Dadelijk koos ik Malabang als uitgangspunt van onzen l
wandeltocht.
eze l ,,Kunnen wij daar met een boot komen?"
op g ,,Ik denk, dat mister Young u er een kan bezorgen," ant~ 9
woordde luitenant Malone na even overlegd te hebben.
.art jï Mijn vreugde daarover was overijld, want zooals weldra
ran bleek, woonde deze mister Young op een plaats, die ongeveer ‘
uit. Q vijftig kilometer zuidelijker lag. Voor dezen afstand konden ·
>en wij hier een boot krijgen.
zoo { ,,Kunnen wij niet wandelen?" vroeg Schönberg. Maar toen `
ge~ ' de heeren hem daarop attent maakten, dat ook hier de streek I
~ niet veilig was, ging hij dadelijk met alles accoord. j
ik In de beste vriendschap namen wij van onze Kanaken á
Q afscheid. Nog dienzelfden dag voeren zij naar huis terug. Wij ,_
an, ä volgden den anderen morgen. E
gen g
5 ss
P L