Home1000 pound belooning dood of levendPagina 64

JPEG (Deze pagina), 768.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

GTP
: , z- 5
­.‘ Fl
A rl
4 IN EEN OPEN BOOT OVER DE CELEBES~ZEE
I ` Langzamerhand leerde ik de donkere broeders onderscheiden. .
In de eerste plaats was daar de oudste, die ongetwijfeld wat
verstand had van zeevaart, wat men van de anderen slechts
j onder het grootste voorbehoud kon zeggen.
‘ Eerder dan wij dachten, zou hunne, neen, ons aller be~ _ Q
ëï/IQ kwaamheid op eene harde proef gesteld worden. De gunstige
_, bakstagbries, die ons aanvankelijk zoo heerlijk vlug voortge~ l~
Q? jj dreven had, veranderde met pijnlijke snelheid opeens in een
` storm, door onweder vergezeld, die woest over de golven
lf- kwam aanzetten. Bliksemstralen flitsten aan alle kanten tegelijk,
zoodat af aan toe de geheele hemel in vuur scheen te staan.
jèlj; Hevige regenstroomen plasten neer, zoodat wij in een oogen~
L l blik tot op de huid toe nat waren. De door den storm opge- j
,5,1;;;-. zweepte golven gaven ons daarbij nog stortzeetjes en wierpen ‘
;’~?ïJ§E de boot áls een bal heen en weer, zoodat zij in al hare voegen
kraakte en er nieuwe bronnen uit haren bodem opwelden.
Onze mannen, die bezig waren het water te hoozen, hadden alle lï
moeite om de boot boven water te houden. Maar ook wij ?
~ overigen konden niet met de handen in den schoot blijven zitten.
{ Meermalen moest ik de schooten van het zeil laten glippen, daar
anders de wind den mast zeker gebroken of de boot gekanteld E
j zou hebben. Tweemaal waren wij om dezelfde reden genood~ =
zaakt het zeil geheel naar beneden te vieren en ons aan de
; =`ï_Q willekeur van de woedende elementen over te leveren. Driemaal `
;= sloegen de achter tegen ons aan rollende stortzeeën de boot vol. ’Q
Schönberg kreeg van dit alles slechts vage indrukken. Zijne 5
hoofdbezigheid bestond erin om aan Neptunus te offeren, ’
T ul .. _ . .. . .
j gj-: en dat deed hij met eene verbazingwekkende vrijgevigheid.
jij Overigens lag hij stil uitgestrekt op de eenige overlangsche
[ bank en gevoelde zich klaarblijkelijk meer dood dan levend. l
A ïl¤"’
I 60 .
l "I ij l
lil dll;