Home1000 pound belooning dood of levendPagina 62

JPEG (Deze pagina), 837.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

M i
i 5 l De Hollanders riepen ons vaarwel toe, wat nu juist niet r
·¥_ geschikt was om hem de toekomst met vertrouwen tegemoet
te doen zien. Nog hoor ik de stem van den eersten officier:
, ,,Wat een lichtzinnigheid! Voor geen geld zou ik willen A,
{Q , meegaan/­' {Qi
l Onze roeiers stieten af en ook de stoomboot zette zich in
beweging. Wij beantwoordden het wuiven van onze voor~
malige reisgenooten, doch keerden ons weldra naar onze
nieuwe taak. Ik was blij weder eens geheel op mijzelf te
zijn aangewezen, een boot ·­-· al was het dan ook een heel
lil kleine ·-· te commandeeren, wier koers ik naar believen kon
V richten. Slechts een zeeman kan zich indenken, welk een be~ `
vrediging mij dit gaf.
lig; Weldra ankerden wij nog eens, en wel in de branding l
lgïlï , vóór de lagune van het eiland, want onze bemanning wilde
êgfïè l nog wat kleeren en proviand halen. Schönberg nam nu het
lïï', Q. waterscheppen op zich, terwijl ik druk bezig was het zeil ge~
‘ reed te maken en onze bagage en proviand onder de roei-
lj =j .. banken op te bergen, kortom het vaartuig zoo goed mogelijk
IQ; l in orde te brengen, zoodat het een zeemansoog door haar ver-
,1 warden aanblik niet al te zeer zou beleedigen en het tevens
eenigszins zeewaardig werd. "
tg;] ,,Ik geloof, dat die kerels er al genoeg van hebben en ons ‘
Q‘;L§_ hier laten zitten," zeide Schönberg, toen het donker werd,
ij zonder dat er ook maar één kwam opduiken. Ongetwijfeld
Y ., droeg hij daarbij een deel van zijn eigen gevoelens op de
L anderen over, maar ook mi` werd de geschiedenis langzamer~
§‘ hand onbehagelijk. Deze Iàanaken waren tot alles in staat.
g Ons eenvoudig in den steek te laten zou geheel zijn overeen··
; gekomen met wat ik al van hunne landgenooten had onder~
l vonden.
J Tlêllf Maar ditmaal deden wij hun onrecht. Volgens ons gevoel '
*5;,. hadden zij wel een kleine eeuwigheid noodig om van de T
gl, hunnen afscheid te nemen, maar daarna kwam de een na den
Q ander door de branding waden, have en goed op den zwarten j
; Qïf kroeskop dragend. Het was reeds stikdonker, toen wij ze alle
fs vijf bij elkaar hadden. Zij haastten zich echter volstrekt niet 5;
j Qf om het verzuimde door verdubbelden ijver in te halen. Ik
gj ;",?_ zag weldra, dat zij er nog steeds heel weinig lust in hadden,
bj; en bij het zien van het water in de boot, dat weder gestegen
i ,,,l i 58