Home1000 pound belooning dood of levendPagina 56

JPEG (Deze pagina), 762.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

1; l
vi , ·
l· ‘
lj ,
Pi ‘ A
gl,
' je
· 1 f
AAN BOORD VAN DE HPIINACKER HORDI]K"
T
De keurig ingerichte stoomboot was flink bezet. 't Meest
jy _ hoorde men Hollandsch spreken, doch er waren ook twee
lil; Engelschen en eenige Duitsche landgenooten aan boord. Dezen
bleef ik zooveel mogelijk uit den weg. Op den korten afstand, Q;
E? dien zij hadden af te leggen, behoefden zij nauwelijks bang te A
[ zijn, dat een Engelsch oorlogsschip zich om hen zou bekomme~ g
ren, en daarom deden zij ook niet de minste moeite om hunne ,
nationaliteit te verloochenen. De kleinste onvoorzichtigheid
zou mijne schoonste plannen hebben kunnen verijdelen en aan
Q dit gevaar wilde ik mij maar -liever niet blootstellen. Dit
belette mij echter niet om aan tafel met hen te spreken, doch
_§ bediende mij daarbij van de taal, waarin ik ook met de
jg ‘ Engelschen vriendschappelijk sprak. lederen avond zat ik met `
’ï. hen te kaarten, ik en een Deen, die in werkelijkheid mijn
l vriend Schönberg was. Wij hadden in Batavia afgesproken
om onafhankelijk van elkaar ons geluk te beproeven en reeds
1ï; hier bracht het toeval ons bij elkaar. Natuurlijk hadden wij
" · bij onze eerste ontmoeting aan dek alle moeite om onze'ver~
l rassing te verbergen, maar wij gingen elkaar als twee vreemden
voorbij en eerst nadat wij deftig aan elkaar waren voorgesteld, j;
p wisselden wij in bijzijn van medepassagiers de eerste woorden. ·
ä Fi ~ Natuurlijk in het Engelsch. Door dezen voorzichtigheidsmaat~ il
T H regel bereikten wij `dan ook, dat niemand argwaan koesterde.
;, Tenminste de eerste dagen. Wij waren Makassar gepas~
‘. seerd en naar Borneo overgestoken en koersten nu weer
fjlk noordwaarts naar Menado, toen op een goeden dag een
{ Hollandsche tafelgenoot, die mij van begin af aan onsympathiek
§ F geweest was, aan dek op mij af kwam.
Z. ` ,,Niet waar, u bent een Zweed?" begon hij met een iro~ {jj
§· t nisch lachje.
i
t , 52