Home1000 pound belooning dood of levendPagina 54

JPEG (Deze pagina), 870.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

<, , , ., i I “T‘j i“T;`“‘ï
F l . `
zijne vlucht uit Singapore bekend geworden oflicier van de
,,Emden" Lauterbach bij een jacht een ongeluk had gekregen. ,
Men twijfelde aan zijne genezing. Drie dagen later zou mijn I !­
hij doodsbericht volgen.
Het was reeds donker, toen de trein het station van Soera~
baja binnenreed. Ik werd opgewacht. Uit het menschengewoel _ A
jj ‘§‘= dook het eerlijke gezicht van mijn ouden vriend en collega g
`* kapitein Engelhart op, die hier met zijn schip ,,Anghin", een y
kustvaarder van de Norddeutsche Lloyd, tijdens den duur l
pff van den oorlog vastlag. Dat was een vroolijk wederzienl ;
Maar wij maakten, dat wij zoo gauw mogelijk met de auto,
die de consul ter onzer beschikking had gesteld, aan boord
jfyê., kwamen. Slechts wanneer het mij gelukte voor eenigen tijd
[Egg; van den aardbodem te verdwijnen, mocht ik hopen mijn spoor
jg zóó volkomen te hebben uitgewischt, dat ook de fijnste speur~
neus het niet meer kon vinden. En daarbij moest mijn vriend
Engelhart mij helpen. Op zijn door de zon verbrand schip
èr kon ik zoo lang blijven als ik wilde. Daarover waren wij het
per brief reeds eens geworden. Ef?
Tot diep in den nacht zaten wij pratend aan dek. Nu had
Tï ik dan eindelijk een man voor mij, die niet bedenkelijk het ‘·
Q hoofd schudde, toen ik sprak over mijn plannen, die, ik geel:
Q het gaarne toe, nog steeds op bedenkelijke wijze in de lucht g
5; zweefden.
Den derden Mei ging de stoomboot ,,Pijnacker Hordijk"
ël Q in zee, die in Menado de noordpunt van Celebes aandeed.
Op eene gelegenheid om per boot verder te reizen, viel nauwe· jj
.§<· "F“;« lijks te rekenen, maar ons zeelui kwam het niet als iets buiten­
jr gewoons voor om van hieruit met een zeilschip naar Mindanao,. ,;
het zuidelijkste eiland van de Philippijnen, over te steken.
Vandaar naar Manila was nog wel een heel eind, maar waar
ig een wil is, daar is ook een weg. In ieder_ geval had ik den 'i
Q 'I wil, en i`ten slotte heeft zoo'n onzekere reis toch ook hare
Q bijzondere bekoring. Eindelijk `vorderden wij. Na het lange
N f wachten in pijnlijke onzekerheid werkte dit vooruitzicht zóó
Qi; levendig op mij, dat er heel wat zwaardere bedenkingen toe
rl? noodig zouden zijn geweest om mij van mijn plan af te brengen.
` E Niettegenstaande mijn verborgen verblijf op de ,,.7-Xnghin"
L `« leerde ik toch verschillende landgenooten kennen. Het meest
belangwekkend vond ik kapiteimluitenant v. Möller. Ook hij
. "{
ai