Home1000 pound belooning dood of levendPagina 53

JPEG (Deze pagina), 899.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

9
lan geen oogenblik aan het wankelen gebracht. Een brandend
1d_ verlangen riep mij terug naar de scharen van mijne strijdende
)u_ vrienden. Naast dit schoone doel verbleekten alle dreigende
aar § Jgevaren. Gingen mijne gedachten ver _vooruit, wat dikwijls
en ä · geschiedde, dan kwam er nooit ook maar de geringste twijfel
ir; bij mij op, of mijn eigen leven een niet te hooge inzet was. `
cl'- /De jaren, waarin bij zulke levensvragen alleen de jeugdige
hi. drang naar avonturen den doorslag geeft, was ik te boven.
ürsl Ik kende landen en zeeën, was verscheidene talen machtig en
gm; kon als zeeman in tijd van nood mijn toevlucht nemen tot
ien jj hulpmiddelen, die een landrot niet ter beschikking staan. «
[kt Midden April ontvingen wij eindelijk de lang verwachte
_sté beslissing. Volgens een uit Holland ontvangen wenk mocht
gan gg onze vrijheid niet in het minste belemmerd worden.
en Het liefst zou ik onmiddellijk zijn afgereisd, maar er was
én; li nog van alles te regelen. Vóórdat de spionnen meldden, dat `
de I ik ontkomen was, moest ik, indien eenigszins mogelijk, een
en belangrijken voorsprong hebben. 1
til; · Einde April was ik met de noodige voorbereidende maat~
tal regelen gereed. Ik liet mijn puntbaardje, dat ik sedert mijn
O ' _ gevangenschap had laten staan, afscheren, trok het nieuwe
161; pak aan, dat ik gereed had liggen, en verliet ongemerkt het
jan ` gastvrije huis, wiens bewoners mij op alle mogelijke wijze
¤a_ geholpen hadden. Slechts noodgedwongen verzwijg ik hunne g
Ofd ~ namen. Wat zij tijdens den oorlog voor de zaak van mijn I
of vaderland gedaan hebben, zal ongetwijfeld later van hooger~ «
I. hand naar verdienste gewaardeerd worden. I
ïä? Als kind had ik mijne vacanties vaak bij familie in Zweden
elfé doorgebracht, zoodat ik ook de taal van dat land tamelijk ig
el" wel machtig was. Dat kwam mij nu goed te pas. Ik bezat ;
gd; gl een pas op naam van Olaf Knudson, en toen ik in het heerlijk,
eèln hoog in het gebergte gelegen Bandoeng aankwam, schreef Q
aan ik mij aldus in het gastenboek van het hotel in. ;{.
Est pi _Den volgenden morgen begon de tocht door geheel java.
uw `V/`antrouwend bekeek ik in den trein mijne reisgenooten en «‘
' was erg opgelucht, toen ik noch bekenden noch een van die ‘
. S verdachte gezichten bespeurde, die mij steeds, als ik in Welte~ l
Lgdy vreden het huis verliet, achtervolgd hadden. Onze kleine j,
ädé krijgslist was dus klaarblijkelijk gelukt. Daags te voren had l
duit {il men namelijk in de couranten kunnen lezen, dat de. wegens jj
ll » l el .
4 49 "
'· · Q