Home1000 pound belooning dood of levendPagina 52

JPEG (Deze pagina), 899.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

lil
i
El gevoelde, dan was dit zeker niet hunne schuld. Nog sterker dan Ei
l` in Padang drukte mij de knellende onzekerheid, of de Nederland~
lê sche regeering mij als vrij man zou beschouwen of zou vasthou~
den. Ik gaf een klein vermogen aan telegrammen uit, maar f
ij; dagen en weken verliepen zonder eene beslissing te brengen. ë
Eens op een dag ontmoette ik een Oostenrijker, die in
[§;·£§ Singapore met ons gevangen had gezeten, maar dien de Engel­
schen, omdat hij aan het hart leed, hadden vrijgelaten. Hij
vertelde ons vele bijzonderheden van den opstand der Indiërs,
die mij nog niet bekend waren. De inlanders waren vier
weken lang baas in de stad geweest, eerst toen was het den gg
Q, Engelschen, dank zij de toegesnelde versterkingen, gelukt,
jg het geheele eiland weer in hun macht te krijgen. De meeste li
ig Indiërs hadden zich over het vasteland in veiligheid weten ff
te brengen, doch ongeveer vijftig waren er gevangen genomen,
en dezen hadden beweerd, dat ik hen tot den opstand had aan~ "
gezet. Ik neem. het den armen kerels niet kwalijk, dat zij de
schuld op deze manier van zich af trachtten te schuiven,
aangezien zij meenden, dat ik toch reeds buiten het bereik `
;§; rï van mijn vijanden was. Maar de gevolgen bemerkte ik overal.
Engelsche en Iapansche spionnen zaten mij voortdurend op -
ii j de hielen. Waarheen ik ook ging ·-· overal achtervolgden ,
Q mij dezelfde verdachte gedaanten. De Engelschen hadden
I reeds vijf duizend dollar op mijn hoofd gezet. Op de signa-
fg Y° lementen, die overal te zien waren, werd dit bedrag beloofd
aan dengene die mij aan hen wist over te leveren, dood of gr;
jj. EQ, levend, dat kwam er niet op aan. Een verlokkelijke toevoeging
lg voor sluipmoordenaarsl En dit alleen, omdat ik het complot,
=?§=T dat de Indiërs gesmeed hadden, niet had verraden! Maar zelfs jj
li al was dit niet het geval geweest: het kwam er voor de Engel~
jv' schen, die toch, zooals bekend, alleen vechten voor de vrü~
" fl heid van onderdrukte volken, vooral hierop aan om een
“ Duitscher de schuld te geven van een gebeurtenis, die aan ·
‘ een ieder, die nog niet geheel verblind was, duidelijk moest _
toonen, met welk een tegenzin de hulptroepen der Entente
.ë zich ter slachtbank lieten voeren. `
· Q Ik twijfelde er geen oogenblik aan, of een Engelsche krijgs­ E. `
4 , raad zou korte metten met mij maken, als ik gepakt werd. ‘
Wederom verhieven zich van alle kanten waarschuwende L
, stemmen, doch deze hebben mijn eenmaal genomen besluit I
I is t
1,.
l