Home1000 pound belooning dood of levendPagina 51

JPEG (Deze pagina), 860.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

il
4
l r ¢
aa ` Moe en hongerig stapten wij rond. Een herberg was er niet.
` g Maar wij wilden onder een dak slapen en iets te eten hebben,
er ` en nadat wij eenige heertjes wakker hadden getrommeld, gaven
to wij onzen wensch zóó levendig te kennen, dat men ons, om
JC zelf rust te hebben, tenslotte ergens onderbracht en ons wat
' eten bezorgde.
ie Zoodra het dag werd, begonnen wij inlichtingen in te winnen.
m Een donkerbruine wegwerker, Lentz genaamd, die zich be-
è_ roemde op zijn Duitsche afkomst, schilderde den toestand
Q zóó slecht af, dat Schönberg en ik na rijp beraad besloten
ik op een Hollandsche stoomboot, die juist op dezen dag hier `
m aandeed, ons geluk te beproeven. Zoodra het schip gemeerd
gr was, gingen wij aan boord. Ik stelde mijzelf aan den kapitein
m ; als collega voor en bemerkte weldra,met genoegen, dat hij i
gn ik niet anti~Duitsch was. N ,
H " ,,Ik wil u gaarne meenemen naar Batavia, zeide hij, ,,maar
ej { mijne passagiers hebben er mij op attent gemaakt, dat mijn
m j schip zeker door Engelsche oorlogsschepen zal worden aan-
Sr jg gehouden. Wilt u het er op wagen?"
ds g. Ia, dat wilden wij, alleen reeds hierom, omdat er niets
n anders opzat. Ik liet mij dus als Belg op de passagierslijst
zetten, en Schönberg als Deen. En nu was de kapitein zoo _
C beleefd, ons uit eigen beweging te beloven zoolang mogelijk {
binnen de neutrale zóne te zullen varen. jl
jij Dien nacht hebben wij niet veel geslapen, maar toen de g
Br zon opging en wijd en zijd geen verdacht schip opdook, 1;
° keerde langzamerhand het gevoel van vrijheid terug. Wij Y
m · voeren dicht langs den beroemden vulkaan Krakatau, die bij
la lf een vreeselijke uitbarsting in 1882 over een geweldige uit- Q,
al gestrektheid het geheele land verwoestte, en ik dacht met V,
_t weemoed aan onze ,,Emden , waarmede ik kort vóórhaar
gg roemrijk einde in deze wateren had gevaren, V,
'S Den 31St¢¤ Maart om half elf ankerden wij vóór Tandjong _;:‘
J li Priok, de haven van Batavia. '
g` C Wanneer ik denk aan mijn verbiijf op deze plaats, staat "
Q; mij steeds het vriendelijke huis in de hooger gelegen voor-
_n stad Weltevreden voor den geest, wiens eigenaars aan den ë
(H g daklooze zulk een heerlijk tehuis boden en hem in elk opzicht
ks behulpzaam waren. Meer dan vier weken was ik hun gast, `J
L en wanneer ik mij gedurende dezen tijd niet geheel gelukkig ii
i as,
47 l`
Ei N {
[Q I
`
‘l