Home1000 pound belooning dood of levendPagina 49

JPEG (Deze pagina), 726.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

~ ~ ~;"­""‘­­·­­"" *=¥=­ï’- ­ ""‘T" ' ,_,.. ,_ __ _ , '_ _____ V *­§~*»=·=>·-~;-­;j«j·»­·=·~·¤‘r­-­~»;’»
§ l
`
j . i
E l
i l
‘ .
TUSSCHEN HOOP EN VREES
Onze landgenooten gaven zich alle moeite om ons het ‘
“ verblijf in Padang zoo aangenaam mogelijk te maken, en wij
gevoelden ons in menigen gezelligen familiekring zeer op
` ons gemak. Nu wij rust gevonden hadden, drong het eerst
recht tot ons door, dat de inspanning van de laatste weken _
WE ook op het krachtigste gestel niet zonder invloed was ge~
j bleven. Zoodra wij ons echter eenigszins hersteld hadden.
i werd mijn geduld bij het wachten op verlof om verder te
reizen op een harde proef gesteld. De Hollanders wisten
eigenlijk niet goed, wat zij, vooral met mij, een ontvluchten
l officier, moesten beginnen, en het duurde bijna drie weken
voordat eindelijk uit Europa bericht kwam, dat ik Batavia
Q; als woonplaats mocht kiezen. Ik had daarvoor moeite gedaan, g
omdat ik daar eerder gelegenheid hoopte te vinden om E
ongemerkt weg te komen, want hier in Padang bewaakten
ons de Engelschen met argusoogen. ‘
Natuurlijk verloren wij gedurende den langen tijd, dat wij
moesten wachten, ons doel geen oogenblik uit het oog. Ik « i
was vast besloten om ook zonder toestemming alles in het M
werk te stellen om in het vaderland te komen, en wist daartoe l_
in alle stilte de hiervoor benoodigde valsche passen te krijgen. ft
il Natuurlijk ontbrak het niet aan goed gemeende waarschu­ {
g wingen, dat het namelijk mij, die aan de Oost~Aziatische gef
{ kust zoo bekend was, onmogelijk zou gelukken om aan de "
handen der politie te ontkomen; maar daardoor liet ik mij "
j niet van mijn stuk brengen. Toen eindelijk het nauwelijks lj
ë nog verwachte verlof kwam, aarzelde ik niet daarvan gebruik
te maken. .
_ Van hen, die tot nu toe mijn reisgezellen waren geweest, lj
{ konden er slechts twee besluiten de gevaren van de reis met ii
. 1 .
i 45 "
E j
[ .'/Y