Home1000 pound belooning dood of levendPagina 47

JPEG (Deze pagina), 845.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

5 . A.~
J
Bij zulk eene wijze van reizen verging onzen Maleiersalle
lust tot zingen. De een na den ander viel uit, en toen wij
Bangkinan bereikten, was van het geheele eere-escorte nog
slechts de onderoflïcier overgebleven.
De controleur, die, zooals hij zeide, van Duitsche ouders
l stamde, doch klaarblijkelijk onder zijne voorouders ook inlan~
5 ders telde, stelde voor onzen verderen tocht op de rivier zijne
5 prauw ter onzer beschikking. Hiermede voeren wij den vol~
_ genden dag tot Tandjang Pan. Eenig was die tocht door de
i woeste stroomversnellingen en ruwe rotsspleten, waardoor
, zich hier de Kampar een weg had gebaand. 5
5 En nu begon het meest inspannende gedeelte van onzen
5 tocht door Sumatra. Eerst gingen wij nog over vlak land
5 door grassteppen en oerwouden. Meermalen zagen wij sporen
5 van wilde olifanten; de dieren zelf kregen wij helaas niet te 5
zien. Des te meer kleine kudden karbouwen. De oude dieren,
_ 5ê* die de troepen leidden, keken ons somber aan, alsof zij ons 5
5 wilden beletten den weg door hun gebied te nemen. Doch
li na een korte aarzeling galoppeerden zij weg door de krakende
> ,
j, takken, zoodat de grond ervan dreunde.
5 · Om ons tegen de gevleugelde kwelgeesten te verdedigen,
5 rookten wij den ganschen dag sigaretten, zooals de inlanders
_ die rooken. In dezen tijd heb ik er dagelijks tegen de honderd
55 gerookt, maar het bocht was nog niet slecht genoeg om de ·
55 muskieten waarlijk af te schrikken. Half gesmolten en uit-
55 { gezogen bereikten wij eindelijk den voet van het hooge ·
5, gebergte, dat zich langs de geheele Westkust uitstrekt. Padang
55 lag aan den anderen kant, zoodat wij daarover heen moesten
e klauteren. Wat hebben wij daarbij gezuchtl Voor een berg~ 5
` beklimmer zijn vier duizend voet een kleinigheid ·­­· in ons ,
55 ` klimaat, maar niet in tropische hitte, Vooral niet op den [
a ä glibberigen leemgrond, en wanneer men al een paar dagmar~ 5
55 schen in de verzengende zonnehitte met gewonde voeten L5-
,55 achter den rug heeft. Nu, ook dit kwamen wij te boven, *
S, en met volle teugen ademden wij boven de frissche berg- •‘
55 lucht in,
js - Twee wagentjes, door flinke paardjes getrokken, brachten
,55 ons naar Pajakombo, waar ons de zeer mooie, flinkgebouwde g,
t__ 5: vrouwen opvielen. Wij gingen naar het hotel, namen een
bad en richtten ons ook anderszins een beetje menschelijk in. gê
.
43
)
/