Home1000 pound belooning dood of levendPagina 45

JPEG (Deze pagina), 853.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

­ .- ..".
.. Vier van ons, waaronder ik zelf, gingen dadelijk met harte-
; { lijken dank op zijn voorstel in. De anderen konden zoo vlug
ë geen besluit nemen. Zij achtten het ten slotte beter den
n ,l Hollandschen controleur niet zoo geheel te vertrouwen en
js j` gaven er de voorkeur aan verder per boot stroomopwaarts
¢.. E te varen.
1; ij Wij waren leelijk door insectensteken toegetakeld, en bij
jj velen waren, bij gemis aan behoorlijke behandeling, leelijke
in j y wonden ontstaan, die veel pijn veroorzaakten. Niet zonder
je { reden zegt men: ,,Niemand wandelt ongestraft onder palmen."
g, jl Maar wie van ons zou om zulke bijkomende dingen dezen i
P, V tocht onder zijne avonturen willen missen?
ig l= De kanoreis op den Kampar was weder verrukkelijk. Ontel~
gg ` bare nieuwsgierige apen klauterden op de ver over het water
n, ; hangende takken en twijgen van de reuzenboomen. Vele
ly- krokodillen zwommen in de rivier, en meermalen verrasten ‘
gij * wij badende wilde karbouwen.
te Qi Op den morgen van den 25St€¤ Februari 1915 bereikten
gn wij Selatpandjang. Daar prijkten reeds onze signalementen op
0;; de muren. De Engelschen loofden duizend dollars uit voor
hem, die ons weder gevangen nam. Maar die zouden wij
zn. ; niemand gemakkelijk laten verdienen. .
nis Hoe wij ons ook in den familiekring van onzen gastheer
;h; ‘ thuis gevoelden ·-· die signalementen deden ons toch een ¢
?" jj spoedige verandering van lucht als hoogst wenschelijk v0or~
len komen. Het kwam ons goed van pas, dat de bezitter van de .
ira kleine stoomboot stroomopwaarts moest zijn. Aldus leerden
wij ook den Siak met zijne schilderachtige oevers kennen en jj
hij landden twee dagen later in Pekan baroe, waar wij van onzen
tier Hollandschen vriend afscheid namen. De dienst riep hem naar Qi
Og; een andere streek. Met hartelijke woorden drukten wij elkaar Q
aa; bij het afscheid de hand. Mochten deze regels onder zijne W
het Q? oogen komen, dan mogen wij hem zeggen, dat ik steeds een Q,
[gg. dankbare herinnering aan hem bewaar. of
aar Wij lieten onze bagage, dien wij in Selatpandjang hadden «
dg; " aangevuld, naar een dichtbij de rivier gelegen herberg brengen j
an~ en bestelden wat eten. Terwijl wij nog bij de in Indië on­
Om vermijdelijke kip met rijst en kerry zaten, verscheen er plot- Q,
be~ l seling een Europeesche onderoflicier met twintig Maleische ·l
" politiesoldaten. g Q
4]
7
· r'