Home1000 pound belooning dood of levendPagina 43

JPEG (Deze pagina), 880.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

_. _A_ n _ , ‘ L
p wij onze vaderlandsche vrijheidsliederen en ter afwisseling
n vroolijke studentenliedjes. De nachtelijke dieren zullen wel, door
ij die krachtige geluiden verschrikt, de ooren gespitst hebben; ook
d ,< onze bruine metgezellen zetten groote oogen op. Gaarne
d geef ik toe, dat hunne zachte melodieën meer bij de omgeving
:- pasten, bij ons echter brak in dezen tropischen nacht met alle
Le kracht het gevoel van vrijheid uit, en dat moest zich krachtig
ie uiten. Maar o wee, wanneer ons de geestdrift tot een onstui~
k mige beweging verleidde! Mijn makker in de boot was een
zr _ erg onrustige gast, en ofschoon hij nog daags tevoren een
in i onvrijwillig bad had genomen. bracht hij het schommelende l
r­ ïl vaartuig elk oogenblik op het punt van omslaan. Nu wisten
wij, dat er in deze rivier, die er zoo onschuldig uitzag, kro~
s~ _ i kodillen huisden, en ik gevoelde weinig lust om met deze
zn nader kennis te maken. ­
.ts E Des morgens om elf uur stapten wij in Peloelawan aan land,
m ` rekten onze beenen, die geheel stijf waren geworden, uit en ‘
:r, ; zetten ze weldra in beweging naar het houten paleis van den
n~ zoogenaamden sultan. Het oude, bevende mannetje schrok
de zichtbaar, toen hij ons negental zag aanrukken. Zooveel
:n. Europeanen had hij nog nooit bij elkander gezien. En wat
de voor avontuurlijke gestalten zag hij ! Onze kleeren waren
ir- bemodderd en gescheurd, onze ongeschoren gezichten bruin 4
en « verbrand. Een groot­koopman, die bij de voorbereiding tot
de de vlucht een ridderorde als onontbeerlijk had beschouwd, _
kon niet nalaten deze bij deze gelegenheid plechtig op te T
ize· steken. Daarbij liep hij blootvloets en droeg slechts een sarong j
en om zijn naakte beenen. Ik zou wat willen geven voor een "
ge photographie van deze audientiel j
an Maar ook de grijze vorst was heel zonderling gekleed. De fi
jeu Hemel weet, hoe een blauw werkmanspak, zooals Ameri­·
zn, ç kaansche stokers plegen te dragen, in deze streek verzeild ej
an was geraakt. In ieder geval stak daardoor de drager in het fi
nd. oog loopend bij zijn in het wit gekleed gevolg af, wat hij ii
lra wellicht als hoofdzaak beschouwde.
ig- g Met den wensch, ons zoo spoedig mogelijk weer kwijt te Ill
in raken, beloofde hij ons nachtlogies en levensmiddelen, waarom J ’
net` wij hem verzocht hadden. Daarmede was het doel van ons
af~ bezoek bereikt. Wat wij eigenlijk in zijn rijk kwamen doen, al
gen `Q is hem een raadsel gebleven. Natuurlijk waren Europa, Duit­ fl
· E 39
« K
.· z ai
{ ,·