Home1000 pound belooning dood of levendPagina 42

JPEG (Deze pagina), 880.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

‘ V r- nvr *`?:ï·' · J ~ "~~'
ij; -
lï .
l Eindelijk kwam op den derden dag van dit martelaarschap
verlossing en wel in de gedaante van een inlander, die in
jj. ­j zijn kano de rivier kwam afzakken. Nieuwsgierig voer hij
Fïïj naderbij om naar het doel van onze reis te informeeren. Altijd 4,
E; maar verder was onze eenige gedachte. Toen hij aanbood
ons booten te bezorgen, die ons in twaalf uren naar Peloe-
lawan zouden brengen, namen wij dit dadelijk met beide
{4’i£,i4 handen aan. Hoe eerder hoe liever wilden wij de jonk, die
_ ons tot een hel was geworden, aan haar lot overlaten. Werkelijk
zagen onze verlangend uitkijkende oogen na eenigen tijd vier _
Eelk ` roeibooten aankomen. Gemakkelijk was het natuurlijk niet in g
Li deze uitgeholde boomstammen bij elkaar te zitten, maar daar- E
volg; Zouden wij dain ook in twaalf luren ter plaatsedzijnd
Y e is eene ou e ervaring: ver aat u nooit op e tij s- _ i
bepaling van een inlander. Wij hadden gehoopt denzelfden
` avond aan land te kunnen stappen, doch moesten in plaats E
daarvan nog een geheelen nacht geduld oefenen. Maar daarom ‘
waren wij niet boos op onze roeiers. Deze nacht op de rivier, 4
" door oerwouden omgeven, behoort tot mijne schoonste herin-
jl neringen. In het zacht-stroomênde water spiegelden zich de
sterren, die in grootsche pracht aan den hemel schitterden.
jg Maar ook aan het struikgewas langs de rivier vertoonde
jg zich een voortdurend lichten. Millioenen en milloenen vuur-
vliegjes hadden hunne lantaarntjes aangestoken, en keek men .
~ de rivier langs, dan scheen het alsof de oevers in zachtgloeiende
zilveren lijsten waren gevat.
I De half weemoedig, half vroolijk klinkende liederen van onze- il
roeiers in de verschillende booten smolten samen tot een
f4 _ stemmingsvolle nachtmuziek. En daarbij die geheimzinninnige
` levensuitingen van eene ons onbekende dierenwereld, die van
. ` tijd tot tijd schril de stilte verbrakenl Neushoornvogels vlogen Ei
schreeuwend over ons heen, apen klauterden tusschen de takken, jl 4
. ` en een paar malen klonk van uit de verte het gehuil van ­
wilde dieren. In den beginne lieten wij, eerbiedig zwijgend, ,
j deze betooverende indrukken op ons inwerken, maar weldra ­
4 4 gevoelden ook wij in ons den drang om van onze aanwezig- jg
. W heid blijk te geven. juist in deze vreemde wereld steeg in 1
onze borst op de warme liefde voor ons oude vaderland met` «
zijn eiken-, beuken- en dennenbosschen, die wij binnen af- ]
zienbaren tijd hoopten weer te zien. Met geestdrift zongen Q j
ss .
, ` l