Home1000 pound belooning dood of levendPagina 40

JPEG (Deze pagina), 746.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

Y ­ L ·~_- ­ ~~· T-- ­ ~ ­ ‘=­L= ·ë,­­­¤=;¤;a ­­­­­ ¤p­­,~«,a......,.,.......«r,,,___ _,
MH; ,
l. Y
ig
E r` '
mc ‘

Fil
DOOR OERWOUD EN STEPPE DWARS
DOOR SUMATRA

:2
Ut ?
gçïf Door den stroom meegevoerd gleden wij met flinken gang {
jl? stroomopwaarts. Langzamerhand vernauwde zich de bedding Q
van de rivier en nu kregen wij aan beide zijden den weel~ E?
, derigsten tropischen plantengroei te zien. Tegen acht uur
doken er uit het dichte groen hutten van inboorlingen op. gi
Eindelijk eene gelegenheid om poolshoogte te nemen, waar V,
lg wij nu ongeveer waren. Wij hadden zelfs niet het kleinste *1
kaartje, en de aardrijkskunde van Sumatra was niemand van
· ons zoo bekend, dat wij ook maar in de verste verte eenig
C denkbeeld hadden, hoe deze prachtige rivier eigenlijk heette.
Tot onze knieën in de modder wadend, kwamen wij aan
¥ land. Het volkje stond reeds gereed om ons te ontvangen.
Maar met welke vriendschappelijke gevoelens wij deze inboor-
in lingen ook begroet zouden hebben ·­-· huiverend wendden wij ons
[ van hen af. Het geheele gezelschap, ouders en kinderen, allen
" ‘ waren afschuwelijk door melaatschheid aangetast, doch schenen S
Qi zich daarbij toch heel wel te gevoelen. Alle pogingen om E
F ` ons verstaanbaar te maken leden schipbreuk. Telkens weer j
j · wezen wij op de rivier en trokken daarbij in edelen wedstrijd `g
de meest vragende gezichten ·­· maar men begreep niet, wat
wij wenschten. Misschien waren deze inboorlingen nog nooit *
op de gedachte gekomen, dat er nog een andere rivier bestond.
Wij klauterden dus weer in ons vaartuig en_ zeilden op
` goed geluk af verder. Tegen den middag voer een grootere gi
‘· ‘ jonk voorbij en nu vernamen wij, door middel van het {
’ roepen van onze Chineezen, dat wij ons op den Kampar be~ T
vonden, een van de grootste rivieren van het eiland. Een j
paar uren later belemmerden wederom tegenstroom en regen
onze vaart. Eb en vloed waren nog sterk te bemerken. Er
T 36 ­
32