Home1000 pound belooning dood of levendPagina 39

JPEG (Deze pagina), 595.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

,. e .
in te pakken te krijgen. Maar erg op ons gemak waren wij
Ya onder dit alles niet.
m ‘ Toen de stroom gekenterd was, heschen wij tegen één uur
¤ 'snachts de zeilen, voeren naar het Zuidwesten op Sumatra
Of aan en, zooals wij weldra aan het water bemerkten, in een
l breeden riviermond. Nu werd de zaak toch erg onaangenaam.
ua OIIS dI.’€Cf CCD sterke Stl'OOII1 uit ZCC VOO1'lllt, IIIBBII YCQCD. OHS lf).
Fa liep een sterke ebstroom, zoodat wij op het punt, waar beide
Id stroomen elkander ontmoetten, vrijwel stil lagen. De branding
?t· ruischte onaangenaam, en daarenboven kon men in de duis-
CY ternis geen hand voor oogen zien. Mijne makkers, waaronder
*¤· zich nog slechts één zeeman bevond, meenden dat hun laatste
j uurtje geslagen had. Maar ook onze Chineesche bemanning j
¤9 Q beschouwde den toestand als zeer bedenkelijk. Om den ver~
ne tOO1'I1dCl’1 Wölï€1'QOC1 lI€ V€I.'ZOCI'1€Il, VVi€I'pCI1‘ ZOOQ€I133II1Cl `
an yoss~papier over boord ·- gekleurde strooken papier, door ·
de priesters gewijd, waarop bezweringsformules staan. Trotsch
Cn wezen zij op het zichtbare succes. Inderdaad kalrneerde het
_ water. Ik echter was zoo ongeloovig om deze uitwerking toe
QV te schrijven aan het weder kenteren van den stroom.
*9·
iet _
?“ li i
ug Fi
de _
ste jl
.o~ EJ
eis “
er ,
nk Y l
m' äï ï
er §"­
lor “ 1 [
am 4l«
de
ren Ԥ
ten _i
eer ’ f‘
, ls
35 x
gi
’ .
ä