Home1000 pound belooning dood of levendPagina 38

JPEG (Deze pagina), 832.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

ij; “`‘`" W r
Lili ~ ·»
s ij;
>

l het einde van dezen zondvloed af te wachten, liepen wij een
,jlQV' kleine bocht binnen en rustten in een hut wat uit. Weldra
jg scheen de zon weder en droogde onze kleeren. Wij roeiden _
verder en bereikten tegen één uur Tandjong Baley. · ,
Fgjl Na ons versterkt te hebben maakte wij een wandeling door
‘ het groote dorp. ‘
[1;,, ,,Bent u misschien de olïicier van de ,,Emden"?" vroeg me
_ een vriendelijk uitziend heer, die met ons medeging. Weldra
[ ` zaten wij bij hem thuis en moesten vertellen. Van den opstand
had men hier al gehoord, maar iets naders wist men niet. ‘
In ieder geval moesten wij trachten zoo spoedig mogelijk verder
te komen. Inderdaad bevonden zich hier twee Engelschen,
die zonder twijfel onze aanwezigheid meldden. j
Terwijl wij gemoedelijk zaten te praten, kwamen plotseling 4
pi onze metgezellen opduiken. Och, hoe droevig zagen die arme ka
j ‘‘j= kerels er uit! Nog geheel doorweekt en bemodderd van
boven tot onder, want de regen had de wegen door de
bosschen in een oogenblik in bijna onoverkomelijke moerassen
lt veranderd I
I Den volgenden morgen vroeg keek ik uit naar geschikte Chi~
2 ; neesche zeiljonken en vond weldra een heel passend vaartuig.
Wij wilden het huren voor zeven dagen. Zoodra ik het met ff
den kapitein eens was geworden, wat eerst na lang heen en
j weer gepraat gelukte, lieten wij het acht meter lange vaartuig
zeeklaar maken, kochten in allerijl proviand, en vóórdat de {
· klok elf sloeg, stieten wij reeds af, begeleid door de beste
jr wenschen van onzen Hollandschen vriend en van een Mo~ 3;
hammedaanschen priester, die ons zelfs zijn zegen op reis {
meegaf. De kano schonken wij aan onze Maleiers, die er {
‘ I erg blij mede waren. g
j · Dank zij den gunstigen wind kwamen wij aanvankelijk flink §
I vooruit, maar tegen den avond kwamen er onweders en regen~
I buien op, en er was zulk een sterke tegenstroom, dat wij er
de voorkeur aan gaven bij het kleine eiland Poeloe Kondor ‘
· dicht aan land te ankeren.
‘ Maar ook zonder dien regen zou het hier onaangenaam
zijn geweest. Schijnwerpers van oorlogsschepen zochten de
streek af en motorbooten en stoombarkassen schoten heen ·
en weer. Eigenlijk hadden wij er zeer vereerd mede moeten
zijn, dat de Engelschen zooveel moeite deden om ons weer ,j
1
34