Home1000 pound belooning dood of levendPagina 37

JPEG (Deze pagina), 851.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

.. ., . A.».«·r.Y· ni ar= x.. ..·r .-::.a= *
1. maar ben er niet zeker van. Nog een poosje en de rijst was
1. _ gaar en nu hurkten wij, net als de inboorlingen, met de lieve
n familie om de pan. Zóó lekker als dit landelijk maal had
le ons in langen tijd niets gesmaakt, hoewel handen, die er echt
ie ongewasschen uitzagen, in de rijst gestoken werden, en ook
:n " ons Europeanen slechts onze vingers als vork en lepel ter
in beschikking stonden. Met waarlijk verbazingwekkende snelheid
zn waren wij van de hoogte van onze zoogenaamde beschaving
mn tot de oerechte zeden van onzen gastheer en zijne familie
et afgedaald.
rs ë Na dit gulzige maal hadden wij nog maar één verlangen:
¤~ . slapen; Een zoetwaterpomp bood gelegenheid tot een zeer
­­­ noodig bad, maar dan strekten wij onze doodmoede ledematen ·
re ; op de planken van de voorhut uit en waren weldra in het j
er l land der droomen. Wij sliepen zóó vast, dat ons zelfs de in
tal j onaangename hoeveelheid aanwezige muskieten nauwelijks W
d~ ` stoorden.
ch Reeds om vijf uur zaten wij weer in de booten, nadat wij
[ aan de inboorlingen, die ons ook nu nog voor verschijningen
el. uit een andere wereld hielden, door een behoorlijke be~
en looning onzen dank betuigd hadden. Tandjong Balei, de hoofd-
af. plaats van het eiland, was ons doel.
id, F ,,Mijnheer," zeide onderweg een.van onze Maleiers. ,,Wij
hebben gehoord, dat er in de stad twee Engelschen wonen.
de . Wij zullen hen dooden." Wild flikkerden zijne oogen. Het oude
.ijk zeerooverbloed kwam tot uiting. Dat wij in het geheel niet .
de if geestdriftig op zijn plan ingingen, maar het integendeel beslist
verwierpen, was hem ten eenenmale onbegrijpelijk. ,
ilie Deze tocht verliep niet zonder ongeval. Een van de booten
>e~ ij liep op een rif en moest lek op het strand worden gezet. Nu Q
ialf kregen plotseling de meesten lust om de twintig kilometers. die .
te ons van de stad scheidden, te voet af te leggen. Ook ik had van E
aze dat zitten in de boot genoeg, maar gaf toch de voorkeur aan ;,
ars den weg over het water. Met iemand, die er net zoo over 1
md dacht en twee Maleiers, benevens de bagage, bleef ik dus in <
ien de onbeschadigde boot, terwijl de anderen aan land gingen. j
ien j Weldra begon de lucht te betrekken en vóórdat wij het ·ï
or~ goed en wel wisten, brak een onweder los, door geweldige i,
en é regenbuien vergezeld. De regen viel met bakken op ons neer, =!
ren, j en in een oogenblik waren wij tot op de huid toe nat! Om E ;j
Il =
fl s ss
ná ;