Home1000 pound belooning dood of levendPagina 36

JPEG (Deze pagina), 861.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

.. . .__ nr - =l.,r.a..,,_ . ...`._...,.,. ‘.1` W.? _ te I gi
r ii `
was, begonnen wij de reis over de Straat van Malakka.
i Reeds drie uren achtereen zaten wij in de brandende zon.
jij Daar bij het aanbreken van den dag de schijnwerpers hun E
;-tijk werk' gestaakt hadden, behoefden wij niet meer onder de
matten te liggen, maar daardoor was onze lichamelijke positie
Wij`) nog niet verbeterd. Niet zonder reden vermijdt in de tropen ll
` iedere Europeaan zich zonder noodzaak bloot te stellen aan
2. ' de gloeiende zonnestralen. Maar wij in onze open booten ·
hadden geen keus. Wilden wij Groot~Karimon bereiken, dan
moesten wij ons niet alleen laten braden, maar in het zweet lg
· onzes aanschijns nog danig de handen uitsteken. De Maleiers ä
waren uitgeput. Een onverwachte sterke tegenstroóm verdub~ _
belde het werk. Wij moesten elkaar aflossen en weldra ·­-­
j _ het kon niet uitblijven ·­~ viel de eerste uit, zooals de militaire
te term luidt. Na zeven uren waren wij er ongeveer allen zoover i· l
aan toe, maar leden daarenboven ook nog honger en vooral
{ dorst! Maar wat het voornaamste was: tegen half vijf 's mid~ '
5, dags landden wij op Groot­Karimon en hadden nu Hollandsch
l __ gebied onder de voeten. ‘
Maar nog moesten wij oppassen. Sumatra was ons doel.
Werd onze komst te vroeg bekend, dan sneden de Engelschen
P ons nog in den daartusschen gelegen zeearm den pas af.
Daarom legden wij niet aan bij de hoofdplaats van het eiland, g
1 maar bij eenige afgelegen `paalwoningen.
Geheel uitgeput waadden wij tusschen de hooge, zich in de ,
~ · lucht verheffende wortels der mangroven door het oeverslijk l
~ naar de naastbijzijnde hut en klauterden achter elkaar de
w Q inheemsche stijle kippenladder op. ·
V De bruine huisvader en zijn uiterst lichtgekleede familie
· ` stonden verbaasd te kijken van deze onverwachte be~ j
W zoekers, die deden, alsof zij thuis waren. Uitgehonderd en half
dood van dorst gingen wij, zonder eene uitnoodiging af te .
wachten, op den houten vloer liggen. Een deel van onze .
Maleiers liep naar alle kanten om in de buurt wat eetbaars P .
~ te halen; want dat wij niet bij welgestelde lieden beland l .
waren, zagen wij op het eerste gezicht. De achtergeblevenen .
maakten het onzen gastheer duidelijk, dat wij rijst wilden Q
hebben. Gelukkig was daarvan een voldoende voorraad vo0r·· ig .
. handen. Weldra kwamen onze zeeroovers met ananas en ll ;
' kokosnoten terug ·-· ik hoop, dat ze eerlijk betaald waren, j
. li
32
il