Home1000 pound belooning dood of levendPagina 33

JPEG (Deze pagina), 814.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

. . v·-, ,;_· <·.;­;,.;=£». 4.:::;-ä-
g ^*£;
wezen het mij de sterren, wat onze gidsen zelf niet wilden j
bekennen: wij liepen verkeerd.
Een onaangename ontdekking! In Singapore werd met
onverminderde verwoedheid gevochten. Duidelijk hoorden wij
I de uit de verte tot ons klinkende schoten. Werd de opstand
onderdrukt, dan ontkwam niemand van het eiland. Ieder
uur was kostbaar. Eerst wanneer het ons gelukte ook op het
‘ water een flinken voorsprong te behalen, zouden wij ons voor
L mogelijke achtervolgers veilig gevoelen.
Na een korte beraadslaging besloten wij onzen Chineeschen
bediende op goed geluk naar de naastbijzijnde hut te zenden
om te trachten een van de inlanders als gids mede te krijgen.
In ieder geval was dit zeer gewaagd, maar wat konden wij
anders doen? Wel boden onze gidsen zich aan, een nieuwe
j poging te beproeven, maar wij oordeelden het maar beter
_! daarvan af te zien.
rx Het geluk was ons dienstig. De Chinees kwam met een
nl landsman terug, die beloofde ons langs den kortsten weg
naar een aan de kust gelegen visschersdorp te brengen.
Tegen half een zagen wij plotseling tusschen de kokos~
l palmen een licht schemeren. Daar wij volgens het zeggen
Q van onzen nieuwen gids zeer dicht bij ons doel moesten zijn,
il naderden wij de deur. Geluid van stemmen en Chineesche
klanken klonken ons tegen. Wat of hier op zulk een nachtelijk
l ik uur te doen mocht zijn?
Er bleef ons geen keuze. Wij moesten zekerheid hebben Q
en gingen binnen. Hoe me die Chineezentroep uiteen vloog! H
gg Op aller gezichten sprak een slecht geweten en vrees voor straf. x
j Een blik op de tafel, waarop stapeltjes geldstukken lagen, i
verklaarde ons de reden. Wij waren in een geheim speelhol J
beland, en ons, die aldus den vrede kwamen storen, hield ~
men voor Engelsche politie-agenten, die waren gekomen om ,
_ i het nest uit te vegen en de wetsovertreders gevangen te lj
iT' nemen. i
g Wat waren zij blij, toen zij hunne vergissing bemerkten! ‘
Overgedienstig gaven zij ons wat te drinken, want door dat j
' f vijf uur lang ronddolen waren wij half versmacht; daarna T
brachten twee van hen ons naar een dichtbijgelegen Ma~ ;.
~ Z leisch dorp. ·l
t Hoe zouden wij, zonder zulke hulp, hebben kunnen krijgen ii
i ` i_
ç 29
l .
i ` ‘,
. ' .
. I ,2/