Home1000 pound belooning dood of levendPagina 32

JPEG (Deze pagina), 752.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

rl)! ` ` ` O D l S S l { T 7. Y
ja l
äl l
<i
àeï ,
’°á?‘ '
¤1
l IN ROEIBOOTEN OVER DE STRAAT VAN MALAKKA
Juli]! ·
Q ïï; ;
ij ,,Den weg naar de kust missen? Onmogelijk! Wij hebben
het eiland per auto in alle richtingen doorkruist en brengen
u stellig op de afgesproken plaats." Dit had bij onze beraad- `
slagingen zóó betrouwbaar geklonken, dat wij onze groot-
jg V kooplieden, die te Singapore hadden gewoond, vol vertrouwen gj
door dik en dun volgden. Weldra gingen wij dwars door
velden, groentetuinen en moerassige aanplantingen, waarin
j _ men tot over de enkels wegzakte, dan weer ter afwisseling lf;
i over bamboehekken en door kreupelhout. Nu juist geen ideale
§ i wegen. Vóór alles moesten wij echter de vele over het eiland Q?
verspreid liggende politieposten vermijden en om elke Chi-
neesche hut een omtrekkende beweging maken. Niettegen-
l staande dit werden wij dikwijls door honden aangeblaft, wat
g telkens hoogst onaangename gewaarwordingen teweeg bracht.
, Chineezen plegen zich tegen nachtelijke dieven van oude donder- l ,7
bussen te bedienen, die zij met roestige spijkers en dergelijk
S goed laden. Ook zonder die liefdeblijken haastten wij ons om gi!
j Y zoo vlug mogelijk verder te komen. Maar ik wil niet over-
L F drijven; nu en dan konden wij ook een eindje van den landweg l
` gebruik maken. Kwam er dan een nachtelijke wandelaar met
j zijn voorgeschreven lantaarn naar ons toe, dan vluchtten wij
, vlug in de kuilen. Daar hurkten wij muisstil, totdat de onschul-
A dige verschijning ons nietsvermoedend was voorbijgegaan. »
Toen uur na uur verliep, zonder dat wij ons doel bereikten, ‘
en de verzekeringen van onze gidsen steeds onzekerder klonken,
E werd ik wantrouwend en controleerde met behulp van de
. sterren onzen koers. Was ik maar eerder op die verstandige 5
· gedachte gekomen! Ik twijfel er niet aan, dat de heeren op
klaar lichten dag den weg gevonden zouden hebben, maar in
S de duisternis begaf hun elk begrip van plaats. Duidelijk be-
28 ‘
!
l