Home1000 pound belooning dood of levendPagina 31

JPEG (Deze pagina), 795.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

» r ·’ ~‘·ä::i··;ë*
ik den heeren, die oogenschijnlijk vóór enkele dagen geen
Q vuriger wensch gekoesterd hadden dan zich bij ons aan te "
i sluiten, een wenk; maar merkwaardigerwijze vond ik hen nu
j opvallend afgekoeld. Ons plan kwam hun niet veelbelovend
voor. Ia, geregelde trein~ en stoombootverbindingen kon ik *
hun voor de reis in geen geval beloven, maar wel des te
meer ·ongemakken en gevaren. Dan wilden zij toch liever
maar hun kostbaar hachje niet voor zulk een onzekere onder~
neming in de waagschaal stellen.
Eindelijk was het zoo ver. Niettegenstaande het maanden~
lange, nu volkomen onnutte werk waren onze aardwerkers
onverdroten opnieuw aan het woelen gegaan en hadden een
gat gemaakt, dat zelfs voor mijn maat paste. Ongemerkt
kwamen wij daar bij elkaar »­­· negen Europeanen, die tot alles j
besloten waren en de Chinees. Ondernemingslust en over~
vloeiende vreugde, dat eindelijk, eindelijk de weg naar vrijheid
E s voor ons openstond straalde op ieders gelaat. Een voor een
kropen wij door het gat en verder onder de draadversper~
ring door.
Bij de ongewone wijze van loopen op handen en voeten
stroomde ons het zweet uit alle poriën en het bloed uit vele
wonden. Nu nog geven litteekens op verschillende plaatsen
van mijn lichaam aan, waar de scherpe prikkels in mijn vleesch
zijn gedrongen. Maar wie zou toen op zulke kleinigheden
i hebben gelet! Ten slotte nog een paar sprongen over elec~
·. trische draden, en nu ging het zeker allen zooals mij: ik had .
het wel uit kunnen jubelen in het onbeschrijfelijk gelukkig ’
gevoel weder vrij te zijn, weder de geheele wereld als speel~ A
plaats voor mij te hebben en met eigen krachten mijn lot te
kunnen besturen »­· ten goede of ten kwade, zooals het voor E
"mij was weggelegd. ln de verte lichtte voor mijn verlangend .
oog het vaderland op. Dat ik mij voorloopig nog in een f
vijandelijk land bevond en duizenden mijlen over landen en
zeeën mij nog van mijn doel scheidden, was geen voorstelling, Y
die ook slechts een oogenblik op mijn vast vertrouwen invloed .
had kunnen hebben. Opgewekt gingen wij de onzekere toe~ j
komst tegemoet. ·f
ïl
ii
27 li
. /j]
H Y