Home1000 pound belooning dood of levendPagina 30

JPEG (Deze pagina), 830.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

,,:25 I
jl.
l .
in
kleeding zouden zijn opgevallen, gaven wij hun van onze j
eigen kleeren en verstopten hen in een barak. Toen zij daar g
van hun eersten schrik bekomen waren, begonnen zij patronen l
jj.? te verzamelen om tegen de Indiërs op te trekken. Natuurlijk
dwongen wij hen om evenals wij neutraal te blijven.
Ffá Wij redden nog een Engelschman; den kampdokter. Hij
had steeds gedaan wat hij kon, om den treurigen toestand
IV; ‘ der zieken te verlichten, en het was niet zijn schuld, dat
[ niettegenstaande dat de gezondheidstoestand nog zooveel te
wenschen overliet.
Iammer genoeg kostte de opstand ook een Duitscher het
jl leven. Een Engelsche schildwacht, die tijdens de verwarring
meende, dat de schoten uit het kamp kwamen, schoot midden
gr tusschen ons gevangenen. Ik riep nog: ,,Plat liggen", maar
het was te ‘laat. Een matroos van de "Marcomannia" had
een schot gekregen en stierf weldra daaraan. Een tweede
Y kogel trof een ander, doch veroorzaakte slechts een onge·· i
vaarlijke beenwond. ·
lj Temidden van die onbeschrijfelijke verwarring, waarbij wij
{ aanvoerders voortdurend moesten ingrijpen, verloor ik natuur~
jj _ lijk geen oogenblik ons plan tot vluchten uit het oog. Zoodra
· dit onopgemerkt kon geschieden, kwam ons kleine gezelschap
[ tot een korte bespreking bijeen. Snel was een besluit genomen.
, Ieder moest ongemerkt het meest noodige in een bundeltje
I samenpakken ·- geld, tabak en wat cognac als hartversterking I
l niet te vergeten. Zoodra het donker was, zouden wij er on~ ‘·
· gemerkt vandoor gaan; want hadden onze eigen landslieden
~ ons voornemen bemerkt, dan zouden zij ons niet hebben laten
. gaan, zóó waren zij er aan gewend in ons hunne natuurlijke
‘ beschermers te zien. Daarom konden wij ook van den hoofd~
I uitgang, die nu voor ons openstond, geen gebruik maken.
j Aangezien de onderaardsche gang helaas nog niet ver genoeg
j gevorderd was, bleef ons niets anders over dan onmiddellijk
I onder de ijzeren omheining een nieuw gat te graven en onder
de prikkeldraadversperring door te kruipen. Uit voorzorg
hadden wij vroeger reeds bij gelegenheid van in het kamp
g werkende timmerlieden, tangen om de draden door te knippen ·
, "gerequireerd". ·
Wat was er nog veel te doen, vóórdat het beslissende
oogenblik was aangebroken! Overeenkomstig mijne belofte gaf
26