Home1000 pound belooning dood of levendPagina 29

JPEG (Deze pagina), 840.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

· r er-area- ·
_ `
‘.
: regelen nemen. Daardoor werd mijn doel bereikt. Onder
; hevige verwenschingen tegen de Engelschen stormden de
: troepen naar de stad.
l _ Ia, ik wilde maatregelen nemen, maar andere dan de Indiërs
wel meenden. In weinige woorden was ik het met mijne ver-
_ i trouwden eens., Allen waren dezelfde meening toegedaan:
, 1 wilden we vluchten, dan nog heden. Mislukte de opstand,
l k wat maar al te waarschijnlijk was, dan konden nog gemak~
L hï kelijk nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen worden, die de
1 uitvoering van ons plan onmogelijk zouden maken.
. Doch. alvorens aan onszelven te denken, was het noodig
, j in het kamp een en ander te ordenen. Velen konden er slechts
: met moeite van teruggehouden worden met de wapenen in
: de hand de inboorlingen te volgen; anderen vreesden voor
j hun leven. Opgewonden klonken de meeningen omtrent het~
; ig geen nu te doen stond dooreen. Sommigen liepen over van
j ondernemingsijver, anderen smeekten dezen om hen door hunne
: lichtzinnigheid toch niet in het ongeluk te storten. Ia, som~
1 mige groot~kooplieden dreigden hunne ondergeschikten met
, oogenblikkelijk ontslag, indien zij zich niet heel braaf en netjes
hielden, wat hen nu juist niet tot helden maakte. Ik liet mijn
c menschen van de ,,Emden" aantreden en dit militaire voor~
1 I beeld droeg er toe bij om ook de anderen langzamerhand
, 5 weer tot rede te brengen. Na drie maanden lange stomp-
4 zinnigheid was voor velen de opwinding te sterk geweest;
.. niet weinigen gedroegen zich werkelijk als gekken, en naast ,
g ‘ al dat ellendige waren er ook tooneeltjes, die ons deden
< ‘ lachen.
. _ ‘ Allereerst liet ik de hier en daar liggende dooden bij elkaar
1 brengen. In de wachtkamer vond men den commandant in
ij _ ` gebukte houding op een stoel zitten; in een kamer daarnaast
:l ’ zijn adjudant, door een bajonet neergestoken. Toch waren er
l, ; nog Engelschen in het kamp, die aan het vreeselijke straf-
:1 ` gericht waren ontkomen. Toen de schoten vielen, waren vele i
;t jonge menschen, die op nabijgelegen sportterreinen golf en .
k * tennis gespeeld hadden, te paard en te voet in het kamp Q
e lj gevlucht. Een kwartier geleden zouden zij ons slechts een ~;
i, verachtelijken blik hebben waardig gekeurd; nu huilden zij è`
i.· ‘ om hun leven en smeekten ons in alle toonaarden om hen L!
;­ l F tegen de inboorlingen te beschermen., Daar zij in hun eigen ä;
{ ` 25
`
. 6 I M