Home1000 pound belooning dood of levendPagina 27

JPEG (Deze pagina), 813.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

, ·; .;;;,­i­;· :;::;€:=~j= ¥
{ i ë
1
H u gesteld is, onderdanig." Hadden zij met hunne onderdrukkers
{G een appeltje te schillen, welnu, dan moesten zij dit in Allah's
:~ naam maar doen. Maar met nadruk vermaande ik hem om
n ,,{ vrouwen en kinderen te sparen, wat oorspronkelijk niet in
le lj hunne bedoeling had gelegen.
H Mijne bedenkingen brachten echter den sergeant geen
lg oogenblik aan het wankelen. ,,Misschien zullen wij allen
H · omkomen," zeide hij met rustige vastberadenheid, ,,maar eerst
ik de anderen."
‘d I Daarbij was hij er echter van overtuigd, dat het zou ge~
1· lukken. Allereerst moesten alle telefoon~ en telegraafdraden
re ,, worden doorgesneden en de stations voor draadlooze telegrafïe
’ worden vernield, opdat men geen hulp van buiten kon ont~
rn bieden; daarna zouden zij zich redden over de Maleische staten
ik . van Achter~Indië.
rk ljl Had er toch een spion lont geroken? Den volgenden
in middag werden plotseling alle Indiërs afgelost en door Ma~
St leische soldaten van den aan de Engelschen onderhoorigen
sultan van Iohore vervangen.
V·· Nu kwamen onze trouwe vrienden openlijk met hunne ge­
cn { voelens voor den dag. Zij riepen den gevangenen een vaarwel
le toe en toen mijn sergeant met den laatsten wachtpost weg~
re rukte, balde hij met van haat vertrokken gezicht de vuist
ze tegen de Engelschen. Naar ons gekeerd stak hij vervolgens
j vier vingers omhoog en maakte een wild gebaar, alsof hij
l€ ä een vijand met de bajonet neerstiet. `
af f Wij brachten de volgende dagen in nauwelijks te verdragen
rm spanning door. De verwachting drukte ons als de benauwende
id warmte, die aan een zwaar onweder voorafgaat. Zou het
EH werkelijk na vier dagen losbarsten, zooals wij uit het teeken ‘
l€ van den sergeant meenden op te maken? In onze hoofden ‘
fd { was nauwelijks plaats voor een andere gedachte. z
¤· { De onderaardsche gang liep nu reeds twaalf meter buiten 'ï
tn de draadversperring. Nog slechts twee meter, dan mochten {
rn onze zich opofferende, zienderoogen vermagerende aardwerkers
St { op hunne lauweren gaan rusten. Tegen den 23S¥¢¤ Februari
€~ zou het werk in ieder geval gereed zijn. T
rtl { Toen ik in deze dagen weder eens met eenige gasten kaart ?{
rS speelde, zeide een van hen plotseling: ,,Lauterbach, je hebt L
tn { iets in den zin. Vertel ons, wat het is." "
{ 23
{
1
M,