Home1000 pound belooning dood of levendPagina 24

JPEG (Deze pagina), 866.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

iïl

il ­
stralen ten spijt, die naar algemeen oordeel koorts verwekken,
die moet minstens den tropenkolder hebben. Maar dat ik
aldus mijn lichaam op de vlucht voorbereidde, vertelde ik
,4;* natuurlijk ook niet aan iedereen, want ik begreep heel goed, ,g_
wg dat mijn antwoord mijn beste landgenooten toch niet kon l
jl bevredigen, die op meer of minder spottenden toon naar het
doel van mijne oefening vroegen.
iw Doch nu moet ik eindelijk degenen gedenken, die uit eigen
beweging zoo'n wonderbaarlijken invloed,op onze plannen
zouden hebben. Ik bedoel onze bruine schildwachten, de
2* Indiërs. Naar de wijze van hun volk keken zij van onder
‘*» hunne khakigele tulbanden somber de wereld in, en al hadden
" wij ons in geenerlei opzicht te beklagen over die inlanders, ï
‘· die zwijgend, met afgemeten bewegingen hun dienst deden,
si toch zou niemand onzer ooit op de gedachte zijn gekomen, ‘
dat zij ons vriendschappelijk gezind waren. Des te meer ver~ " I
* raste mij de volgende gebeurtenis. Op een avond stond ik l
kort voor zonsondergang in mijn veranda en keek naar den ë '
schildwacht, die aan den anderen kant van het kamp op zijn l
hoogen post stond en wiens gestalte scherp tegen den hemel l ‘
° afstak. Plotseling, zie ·- bedrogen mij mijne oogen? Neen, ik j ‘
j zag het zeer duidelijk: het donkere gezicht lachte, de rechter~ l l
hand werd ter begroeting aan het voorhoofd gebracht, en Q l
Q toen hoorde ik hem ook reeds met gedempte stem, maar i I
duidelijk in gebroken Engelsch mij toeroepen: ,,Emden~ofHcier, , ï
V keizer Wilhelm, EnveràBei, Islam, hoeral" Het laatste woord ; 1
l , kraaide hij uit, juist zooals de Engelschen hun geestdrift plegen I
i j te uiten. Maar dat was nog niet alles. Met niet te misduiden li
gebaren maakte hij mij duidelijk, dat, als ik over de omheining
wilde klimmen, hij er niets van zou zien. Hij keek een poosje T 9
. strak in tegenovergestelde richting, nadat hij uitnoodigend C
l over de omheining had gewezen. j k
Mijne vertrouwden en ik besloten deze belangrijke ont- = 17
' dekking voor ons te houden, maar weldra werd het algemeen d
duidelijk, dat de stemming der Indiërs naar onzen kant Z •«
omsloeg. Zij lieten ons ook bemerken, dat zij ons welgezind Q U
waren, maar daarentegen de Engelschen en hunne bondge· , U
I nooten haatten. Ook de reden hiervan leerden wij kennen. _
Mohammedaansche priesters hadden het bericht verspreid, g il
dat Duitschland met Turkije verbonden was en vóór den ¤
20 J