Home1000 pound belooning dood of levendPagina 23

JPEG (Deze pagina), 875.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

· =·~=;;ï_.·*··:·’ ï~?l°ï°" Ir
, ` `. ;,'ï ::.1::*: " ‘­-­ï·­11­'ïï`ï­r·-#­~ ~·--·­~» ~­­·~·­"‘·"‘*" '
Zouden de spionnen nu ~toch hebben ontdekt, dat er bij ons
I iets gaande was? Zonder dat wij de aanleiding hiertoe konden lj
bevroeden, werd plotseling het geheele kamp doorzocht. Vooral
? I. mijn huis met omgeving mocht zich in de bijzondere belang-
· stelling der Engelschen verheugen. Maar nu lag onze gang
I juist in den tegenovergestelden hoek van het kamp. Dat daar
· iets ongeoorloofds kon gedaan worden, kwam niet bij hen op.
l Z Kerstmis werd stil gevierd. De Engelschen wilden een
­ hunner predikanten voor ons laten optreden, maar daar zagen
· wij maar liever vanaf. Daarentegen namen wij gaarne het
F I aanbod aan van Inspector Wegener van de Rijnsche zending _
1 l om bij ons te komen preeken. Hij kwam van Sumatra en
ï kon als geestelijke ongehinderd over Amerika naar Duitschland
Y terugkeeren.
E _, Natuurlijk lieten wij ook 's keizers verjaardag niet zonder
ll feestelijkheid voorbijgaan. Behalve redevoeringen was er nog
H een kleine uitvoering, waarbij de Engelschen groote oogen
n opzetten. Toen de commandant onze levende beelden zag,
C" speet het hem zijne vrouw niet te hebben meegebracht, en
’" de pyramiden ziende, door onze turners gevormd, zeide hij
H bedenkelijk: ,,Wat voor nut heeft nu die ijzeren omhei~
ff ning ?" Met trots bemerkte ik, welk een goeden indruk onze
**1 flinke kerels maakten. Overigens was er niet veel voor noodig
om bij de treurige figuren van de Tommies gunstig af te
·P steken. ,
’¤ Ook wie zich geestelijk wilde bezighouden, was er slecht °
le aan toe, maar hoeveel erger de velen, zooals bijvoorbeeld de _.
fl· matrozen en stokers van de schepen, welke in de haven -
Ik werden vastgehouden, die slechts aan inspannenden, lichame~ ;
et lijken arbeid gewoon waren, en die nu onder zulk een on~ ,
ar gunstig klimaat week na week, maand na maand in gedwongen i
Et werkeloosheid moesten laten voorbij gaan. Daarbij kwam nog ;,
ïï'· de bezorgdheid voor nabestaanden en bij velen de wetenschap, Y
jat dat vrouw en kinderen door de menschlievende cipiers naar ·
Et het een of ander ongezond koortsnest waren gestuurd en daar y
de ellendig omkwamen. Ik heb arme duivels gekend, die vóór alles ·l
de het zieleleed zóó aangreep, dat zij langzamerhand in stomp~ ;
gs zinnigheid vervielen. Menigeen moet wel gedacht hebben dat ël
laf ook ik tot die beklagenswaardigen behoorde. Wie bij deze hitte gj
r dag in dag uit een kleine vier uur stevig marcheert, de zonne~
19 li
r
M,