Home1000 pound belooning dood of levendPagina 22

JPEG (Deze pagina), 839.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

l
1 li
XC versche aarde een paar bloemen, dan kon niemand op de
,3; gedachte komen, aan welk een geheimen mollenarbeid deze hun .
l bestaan te danken hadden. E
· Maar de schildwachten? zal men vragen. Wel, natuurlijk V E
il hadden wij een zoo gunstig mogelijk gelegen plek uitgezocht, " S
nog geen drie stappen achter de hooge ijzeren omheining .l
j zoodat de Indiër, die daarachter op zijn verhevenheid stond, je
· _ er niets van kon zien en ook geen straal van de booglampen
" F ons` verried. _ ‘ h
_ De weg naar de vrijheid vorderde langzaam maar zeker. V
dj ‘ Van tijd tot tijd boorden wij een dunnen bamboestok door A a
j het deksel op de opening, en keken wij dan den volgenden l O
dag vanaf de naastbijzijnde barak over de omheining, dan k
,j konden wij telkens met vreugde constateeren, dat reeds vóór U
O den 23St¢¤ Februari, de dag, waarop onze vlucht was bepaald, de
gang de laatste hindernis voorbij zou zijn. Wij hadden dezen xl B
f dag gekozen, omdat het dan nieuwe maan was en wij alleen C
r in een donkeren nacht zouden kunnen ontkomen. Wij hadden O
een Chinees voor ons plan gewonnen, waardoor wij maat~ S
F regelen konden treffen, die voor het gelukken van onze onderne~ C;
, ming bepaald noodig waren: een boot met betrouwbare mannen b
§ moest ons in den nacht van den 23St¢¤ Februari op een n
Q ' bepaald punt aan de kust opwachten en naar het naastbij H
gelegen Hollandsche eiland brengen. - O
Op een goeden dag mocht ik voor enkele uren het kamp sl
Bj. verlaten en wel per auto. Helaas onder strenge bewaking en
;·` in een gesloten wagen, niettegenstaande de hitte. Om de a
l menschen niet op te winden, wanneer zij u zien, werd mij gezegd. H
z Het doel van dit uitstapje was een verhoor: of ik namelijk “
’ met de ,,Exford" aan den grond gezeten had, omdat het li
· schip zoo lekte. Daarvan had ik nooit iets bemerkt, maar ·
' deze omstandigheid kon ik toch gemakkelijk verklaren. Het 3
¥ verkeerd gestelde kompas had zijn dienst gedaan, de officier, d
u die het schip moest overbrengen, had echter niet verteld, dat d
hij aan den grond gezeten had. Ik vond het in het geheel niet h
noodig de Engelschen hieromtrent in te lichten, en betreurde 6.
het alleen, dat de schade niet grooter was. Overigens is de h`
,,F.xford" het haar toegedachte lot niet ontgaan. Onlangs zj
heeft een van onze [Lbooten de kast naar den bodem der O
zee doen verhuizen. . d
18