Home1000 pound belooning dood of levendPagina 21

JPEG (Deze pagina), 864.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

{ _ ä
4 .
l r
ij zooals men in zulk een geval pleegt te zeggen. In werkelijk~
l_ heid begonnen wij de door de brandende zon verharde boven­
3 laag met messen te doorsteken, Eerst later konden wij ons
¤ van betere spaden bedienen.
3 Om gegronde redenen hielden wij ons doen en laten ook
fl voor onze landslieden geheim. Er waren spionnen in het kamp.
it Gevaarlijker dan de beide japansche barbiers waren eenige
3 Elzassers, die alles, wat ze opvingen, aan de Engelschen over~
3 brachten. Door onderschepte brieven, waarin zij hun verlangen
E te kennen gaven tegen de Boches te vechten, was de verdenking
gj zekerheid geworden. Wegens het gebrek aan conversatie
¤ zouden zij maar al te gemakkelijk door een onvoorzichtig J
3 woord iets van de zaak gehoord hebben, en daardoor wilden
wij onze hoop, die ons geheel en al vervulde, niet laten
Vf verijdelen.
[< l Het was een moeizaam werk, dat daar elken nacht in stilte
3 ‘ uitgevoerd werd, en de moeilijkheid werd nog grooter toen
H weldra de regentijd inviel en den grond doorweekte. Bier~
3 kisten, die gelukkig in niet geringe hoeveelheid ter onzer
B beschikking waren, deden dienst als stutten. Telkens werd na
3 het werk de opening door een deksel afgesloten, en wanneer
_g dan daarop zorgvuldig afgestoken graszoden gelegd waren, stak
H die plek ternauwernood bij hare omgeving af.
H , Om geen van onze Duitsche medesamenzweerders onaan~
i genaamheden te bezorgen ·-· de Hemel weet, waar zij nu
H zitten ·-­· moet ik er tot mijn spijt van afzien hunne namen
P ‘ te noemen; maar toch gevoel ik mij gedrongen ook op deze
- plaats de mannen te bedanken, die vrijwillig het voornaamste ¤
H werk deden, daar zij twee maanden lang een groot gedeelte j
,; van hunne nachtrust opofferden en in het zweet, niet alleen I
- van hun aanschijn, twee meter onder den grond groeven, en 5
r E wel naakt, zooals God hen geschapen had. Een lag er geheel .
u vóór in den tunnel op den buik, doorgroef den grond en {
schoof_ de losse aarde achter zich weg; de tweede deed deze
. dan, in dezelfde ongemakkelijke houding liggend, in een sloop: ‘
3 de derde, die buiten stond, haalde ze met behulp van een
sterk touw naar boven en strooide de aarde dan uit over de ”
. bloembedden en andere aangelegde gedeelten van den tuin, ;
I, waarin de gevangenen gedurende de morgenuren bezig waren. ‘
l, Stak men dan nog voor alle zekerheid op deze heuvels van ä.
_ 2 · 17
Bi