Home1000 pound belooning dood of levendPagina 19

JPEG (Deze pagina), 726.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

l E E E A ` :
?
l
l
{ DE OPSTAND DER INDIERS TE SINGAPORE
ä ,
ä Dadelijk na aankomst werden wij Duitschers in automobielen
; naar het gevangenkamp ,,Tanglin Barracks" gebracht, dat in ­
l .het midden van het Singapore~eiland is gelegen. Vroolijke
E stemmen klonken ons vanuit de omheining tegen, en toen wij
l onze aanstaande gevangenis betraden, werden wij begroet
t met een krachtig hoera en het lied: "Deutschland, Deutsch~
{ land über alles". Daarop volgde een handschudden, vragen
~ en vertellen. Want onder de driehonderd geïnterneerden trof
ja ik vele bekenden aan: groot~kooplieden, kapiteins, scheeps~
ll officieren, de bezetting van ons kolenschip "Markomannia",
E het prijscommando van het eerst door ons buit gemaakte
? Grieksche schip - zij en vele anderen drongen om ons heen
ë ` en waren verlangend onze lotgevallen te hooren. Dienzelfden
ä avond was er een groot feest, waarbij de goede stemming van i
L; de deelnemers de materieele genoegens en wat cr meer bij
J eene feestelijkheid pleegt te zijn, moest vervangen. Met de
verpleging en meer nog met de woningen was het namelijk
· slecht gesteld. Elke honderd man sliepen in één barak, groot~ ·
kooplieden en stokers in ééne bonte dooreenmenging. Koorts
á en dysenterie waren aan de orde van den dag. Op alle J
klachten had Lord Kitchener van uit Londen kortweg geant~ it
j woord, dat de inrichtingen voor de Duitschers voldoende L
Q waren. En aan deze uitspraak hielden de Engelschen zich 4
l natuurlijk getrouw. ~
W In velerlei opzicht hadden onze landslieden zichzelf reeds '
· weten te behelpen. Uit bierkisten waren meubels ontstaan, Q
. en de welgestelden zorgden ervoor, dat de onbemiddelden '
niet alleen op de Britsche gastvrijheid bleven aangewezen. Q
. Gymnastiekvereeniging, zangclub, leeskring, biljart~ en kegel~ E
L club boden ontspanning. Ook mocht gebruik worden gemaakt S
15
1
` lr)!