Home1000 pound belooning dood of levendPagina 129

JPEG (Deze pagina), 848.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

lil P ' ’$
.2; ,. ah jl *
= l indenken. Dit is zeker: de zwaarste inspanning en grootste
ontberingen werden meer dan rijkelijk beloond door dit hart-
verheffende oogenblik. I
§ïl,jj’g;ï i' Maar hoe kwamen al die goede vrienden uit Rostock en I
' Hamburg toch hier in Warnemünde? Weldra werd ook dit
l raadsel opgelost. Toen mijne moeder mijn telegram uit Kopen·
hagen ontving, was het haar niet mogelijk hare vreugde alleen
te genieten. Snel verbreidde zich het bericht onder onze naaste
Y j familie; telegrammen vlogen naar Hamburg, en overal zeide gg ·
Y 4 men dadelijk: ,,Wij gaan naar Warnemünde." De muzikale L
V begroeting was een attentie van het regiment, waarbij eens
{I; jg mijn overleden vader had gestaan en waartoe ook mijn zwager W ‘
j~l§l¤_¤,j‘·. vele jaren behoord had. Ik kon slechts handen drukken, be~ jg.
Q danken en nogmaals bedanken.
E- Een lang verlof gaf mijn nog een weinig afgemat lichaam jj?
ljz{>‘$j“ jj de vorige spankracht terug, en toen viel mij ten deel, wat
)l mij gedurende al mijne avonturen als hoogste belooning voor
oogen had gestaan: ik mocht weder medewerken aan het g
j, groote werk en wel ·- wat mijn stoutste verwachtingen
jïgäfgg. overtrof ·-· als commandant van een schip, waaraan een
W Z geheel bijzondere opdracht is toevertrouwd. Ik mocht uitvaren
· tegen den vijand, en dat geluk is mij trouw gebleven. Meer
mag ik daarvan nu nog niet zeggen. Maar de Engelschen ·
il; · Weten, wie hun zekere slagen gegeven heeft. Ik vernam dit .
uit een neutraal land, benevens de verzekering, dat men mij 7
zonder proces zou ophangen, wanneer ik in hunne handen {V
my viel. Nu, dat belet mij mijne uitstapjes niet. Ook de Engelschen
xjäjïj hangen niemand op, vóórdat zij hem hebben. Maar mij krijgen
zij nooit ·­-· liever sloeg ik de hand aan mijzelf. gfx
F;. Begrijpt men, dat ik trotsch en gelukkig ben, wanneer ik
iii terugzie op mijne oorlogsavonturen? Prijs~ofHcier van de
{jij? Q "Emden", gevangene van de Engelschen, wereldreiziger onder . ij
jëïjêà waarlijk niet alledaagsche omstandigheden, nu mijn commando, ;
en dat alles in het heerlijke bewustzijn: voor het vaderland!
jp En nu heb ik nog maar één wensch. Wanneer onze troepen ·
zegevierend naar huis terugkeeren, zal deze in vervulling 5
j zijn gegaan.
it ï<«äl ar? E = ri

ïb gg
Ik iz
il 126

l‘§,,`.»e A g
` , .,,,;.. .. .... . ,_ ..,.