Home1000 pound belooning dood of levendPagina 125

JPEG (Deze pagina), 885.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

rs ’ i ‘a· .
jj; ll ï ,
. . i
= Q werden onze machinekamers door Engelsche officieren ge- §
inspecteerd, maar in plaats van een grondig onderzoek in te r
j 1 stellen, haastten zij zich telkens weer vlug naar boven, waar
jïiiäç =1¥§§ i aardige dames er niet afkeerig van waren zich het hof te
, j _ laten maken. Geheel onschuldig waren zij overigens toch _
~·ä,,~j‘£j:E§ ` niet. Drie heeren moesten als verdacht mede aan land, van·- #
· waar zij niet meer naar ons terugkeerden. Q
, Eindelijk ·-· niemand had het meer verwacht ·­­· kreeg ons ‘
,V`. f schip verlof de reis voort te zetten. Zeker was niemand i
,,‘l l.;ï;§ï‘ ­ blijder dan wij vieren, want de voortdurende · vreeselijke i
iii spanning, gepaard met die op den duur ondragelijke hitte,
j had ons. in alle opzichten erg aangegrepen. Ook het pokeren, ¥
waarmede wij ons den tijd verdreven, was slechts een tijdje i
ig in staat geweest om aan onze gedachten een andere richting te “
, ‘ geven. Wij zouden het niet lang meer hebben uitgehouden. Des i
%ï’;j§‘;;=· i ,> te grooter was dus nu onze vreugde, want na het gevreesde j
Kirkwall behoefden wij nauwelijks meer bang te zijn voor j
‘ nieuwe hindernissen. En hoe jubelden onze harten, toen wij f
. de bergachtige Noorsche kust uit zee zagen opdoemen. Daar ‘F
ginds wenkte ons de vrijheid. Geen vijandelijk schip was te j
¥ zien op de watervlakte, die ons nog van haar scheidde, en AV
toch konden wij nauwelijks het uur afwachten, waarop wij Q
iêäëêjï onze voeten aan land zouden mogen zetten, gg
Toen wij 's avonds de Christiánia~fjord invoeren, zond ik
i láf door middel van een hofmeester aan den mij bekenden staf- _ V
x arts een briefje met de woorden: ,,Wanneer u ongemerkt ""
op het achterdek komt, zult u daar een bekende aantreffen.
jlïiêj Q Breng meteen een flesch Zweedsche punch mee." Hij kwam
jlfgêiï * dadelijk met de flesch onder zijn arm en verheugde zich met
_ mij, dat wij ook de laatste hindernis te boven waren. Tevens ‘
` gaf hij mij mijne Chineesche souvenirs terug; nu mocht ik i
hopen deze weldra zelf naar huis te kunnen brengen.
ëgvggzi ‘ Maar zóó gemakkelijk als wij het ons hadden voorgesteld,
liep de landing niet van stapel. De laatste dagen hadden zich
aan boord een paar lichte gevallen van pokken voorgedaan,
en nu bepaalde de Noorsche quarantaine­commissie, dat ieder,
l die in Christiania aan land wilde gaan, zich moest laten inenten. ge
@,;,ï;,g Den volgenden morgen om half zeven zou de operatie plaats ‘
ï ï vinden. E?
j _ ,,Waar wilt u in Christiania verblijven ?" vroeg men aan gg
N? Li.
li 4 * ’
it Q;. · _;
äiï Qï · l'
ggg_ ,__, p ., . . a . . g g E dggg g g i