Home1000 pound belooning dood of levendPagina 122

JPEG (Deze pagina), 855.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

Een ‘ pasten wij wel op aan iemand ons geheim te vertellen.
L ik i Daar ik mij uitgaf als voormalig machinist van de Milwau­­
‘af_j kee­brouwerijI vertrouwde men mij weldra belangrijker werk
tga toe. Feitelijk wist ik er heel wat van af, daar tot het zeevaart~
_ jgë examen ook_ mechanica behoort. Dat deze kennis mij nog
et, eens zóó te pas zou kunnen komen, had ik zeker niet vermoed
ike toen ik ze leerde.
En, jy Op een dag bracht de eerste machinist passagiers naar de
lijn machinekamer, die ook dit gedeelte van het schip wel eens
jj) wilden zien. Ik was juist druk bezig met het poetsen van een
Je, E _ koperen lamp; mijne makkers waren dichtbij met iets derge-
te lijks bezig.
an rg; ,,Drommels," zeide plotseling onze landweer~luitenant half~ ·
uk luid, ,,met die twee dames heb ik onlangs in het hotel gegeten.
ml. jj Als die mij maar niet herkennen!" ·
:8,, Q Natuurlijk moesten wij hem deze van het lijf houden. Maar
hoe? Daar viel mij plotseling in, hoe die zeilmaker op de
[en ,,Mongolia" het had klaargespeeld. Dat de eeuwig pruimende 1
jes mannen om zich heen spuwen zijn de Amerikaansche dames j
LCH ij gewoon, maar ook zij blijven op een afstand, wanneer op
an ' een goed oogenblik vier kerels tegelijk daarbij te onverschillig {
bij te werk gaan. Tenminste zoo deden deze dames. Wij amuseer~ j
vd lf den ons daarenboven nog over hunne opgetrokken neusjes. ,,Zóó Q
lat L; dol hadden wij het niet dadelijk behoeven te maken," meende l
en onze landweer~luitenant. Ondank is toch altijd 's werelds loon.
mj Qi.; Wilde ik meer van ons doen en laten vertellen, dan moest E
l.d_ ik het grootste gedeelte van het boekje: ,,Zijne Hoogheid de
,n_ kolentremmer" 1) herhalen. Die hooge mijnheer had namelijk op j
na de vorige reis van ditzelfde schip en in dezelfde eenvoudige '
ms ’ betrekking Europa weten te bereiken.
let Het heerlijke gevoel iederen dag honderden mijlen dichter j
iie bij het vaderland- te komen woog rijkelijk op tegen wat ons bij ik
lm, ' ons werk niet aangenaam was. Maar eerst ook dichter bij het .
we ` hol van den leeuw. Dat zouden wij weldra gewaar worden. Bij
en ’ de Engelsche kust hield een hulpkruiser ons aan. Er kwam een
de jg, prijs~commando aan boord om ons ter onderzoek naar Kirk~
3 wall te brengen. Dat hadden wij verwacht, maar toch werd
iet J het ons Duitschers bang om het hart. ‘
ij1< .` 1) Zijne Hoogheid ·-« de kolentremmer. De reis van Hertog Heinrich j
C11 j Borwin zu Mecklenburg door Iohann zur Plassow.
2 119