Home1000 pound belooning dood of levendPagina 121

JPEG (Deze pagina), 866.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

til! ”’ i V
ik {ïi j l ‘ l
äï§,"§;;jgl;
mi: i ·
jj het dansen waren. Ik had niet verwacht hier boven een `V
bekmde aw te fveiïem maar de wereld is klein. Vóórdat ik gi
' een minuut gezeten had, begroette mij een voormalige staf; êá
I arts van de kanonneerboot ,,Iltis”, die met een collega
jjjlgjïgg eveneens hier boven van den zomeravond wilde genieten. 2;
_ ,,U zou natuurlijk ook. graag het groote water willen over-
gm stelïn, zeide ttàeï wij plaats hadden genomen,. Een moeilijke
zaa voor u. s o ter heb ik het gemakkelijker. Morgen­­
middag ga ik met de . .. hij noemde den naam van mijn
schip, naar Europa." ij
,,l.I bent te benijdenl" zeide ik, zonder iets te laten be-
Fiji merken. Ik heb alles beproefd om naar den overkant te
komen, maar ik zie in, dat het te gevaarlijk is. In plaats van
in een Engelsch gevangenenkamp wacht ik liever in New~York
»flQQ het einde van den oorlog af. Het is hier heel aardig. Maar j
zoudt u zoo vriendelijk willen zijn om voor mijnemoeder een lf
paar souvenirs mede te nemen ?"
ïç Dat wilde hij gaarne doen en stak zorgvuldig de gouden E-
`fäll • W
1;;;, manchetknoopen met het Chmeesche teeken: ,,Mij is alles L;
· hetzelfde l" en den ring, dien ik hem gaf, in den zak. Een Q gj
iii; 1;, paar uur geleden had ik via een Hollandsch schuil~adres aan FS
mijne moeder geschreven. In geval ik einde October niet bij
. haar mocht zijn, dan moest zij zich met de gedachte vertrouwd
gj; maken, dat ik weder op kosten van den Engelschen staat ig
leefde. Maar nooit mocht zij onderzoek naar mij doen en
ook geen levensteeken van mij, verwachten, daar er voor mij
,;”,§ï;g veel van afhing, dat mijn ware naam nooit bekend werd. y
1 Hoeveel daarvan afhing, kon zij natuurlijk niet vermoeden. 'i`
Den volgenden middag klokslag twaalf uur daalden mijne l P
g` · V drie metgezellen en ik naar de machinekamer af, waar ons
P dadelijk ons werk werd aangewezen. Goddank bleef ons het ij
aandragen van kolen bespaard. Wij vormden een ploeg, die _
‘ t d 1 , ’ ig
jgif ï'§v.Xä'L a?ïï.ït°ïad‘i`?5`ê Zïï êïitïêïsï’a'äï”ê’§á`ZJ§§rïlïSaïïê
g met zaagsel de treeplanken schoon, een derde de pompen en .
de lampen. Zoo werd ons elken dag hetgeen er van de ws
machines moest worden schoongemaakt aangewezen. js
j Met de andere stokers en kolendragers konden wij het 1
gg goed vinden. Naar hetgeen zij zeiden, waren zij werkelijk Q
` neutraal en zouden ons niet verraden hebben. Maar toch
ij si j i
j ’ 118 #
ii ;‘ *
it ëï C , "
jl j .