Home1000 pound belooning dood of levendPagina 120

JPEG (Deze pagina), 873.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

Y?
W!
We ‘ aan te sluiten, maar hij vertrouwde de zaak niet. Naar hij f
art. jl vernomen had, letten de Engelschen in Kirkwall buitengewoon
ide scherp op en hadden reeds vele Duitschers van boord gehaald,
:ri~ ` j, die in het bezit waren van prachtige papieren. Maar ik zag
ele nu wel, dat een betere gelegenheid zich waarschijnlijk niet zou ,
md voordoen, in ieder geval niet binnen afzienbaren tijd, en ik had
lijk jg haast om naar Duitschland te komen. Reeds te lang duurde
ek- mijn oponthoud in deze wereldstad. Waarheen ik mij ook
ren wendde ­· steeds achtervolgden mij dezelfde gedaanten. Ik §
1zi- kende dit verschijnsel reeds van Batavia. Spionnen wilden te `
len weten komen van welk schip ik gebruik zou maken ten einde
gel- den Engelschen een wenk te geven en zich door dit telegram
len te verzekeren van de premie, die op mijn hoofd gesteld was.
pe~ Natuurlijk zorgde ik er wel voor om aan hunne nasporingen i
van ‘ te ontkomen, maar om van hen af te komen was waarlijk
niet gemakkelijk. Een tijdlang veranderde ik dagelijks van
Ch- woonplaats: nu eens was _ik in Brooklyn, dan weer in New
jde Yersey of in Hoboken; eens ging ik zelfs naar Philadelphia l
van om mijn spoor maar uit te wisschen, doch alles had slechts
xde PT een voorbijgaand succes. Ik had met volhardende kerels te 1
aen doen, die als klitten aan mij hingen, net speurhonden, voor
en wier neus ik alle respect zou hebben gehad, wanneer ik zelf
het maar niet het nagejaagde wild ware geweest.
In New­York was er dikwijls een dolle jacht, vóórdat ik 4
der door een vaak verwisselen van trams en automobielen, en
an~ ,f vooral door te springen in juist vertrekkende treinen van de j
de ,,Elevated", aan mijn vervolgers ontsnapte. Eens wipte ik de
1de hall van een groot hotel "Astorhouse" binnen, sprong in de §
dit èl lift, ging tot aan de zestiende verdieping, met een andere lift
eer jg dadelijk weer naar beneden, snelde ijlings door een anderen
ten uitgang een zijstraat in en snorde in een auto weg. Maar
lrie genoeg. Nu komt mij dat alles leuk voor, maar toen heb ik
zen menigmaal danig gevloekt. ·i
rste Met mijne aanstaande collega's kocht ik op een avond in
ipi· Hoboken de in onze betrekking gebruikelijke uitrusting, be- i
de @,46 nevens een flinke hoeveelheid tabak om ons bij onze collega's
oot van de zwarte kunst bemind te maken. Daarna reed ik naar ,
vas, een keurig hotel om met een smakelijk diner voor eenigen tijd i
:er­ Y van het goede leventje afscheid te nemen en zag daarna in den ,
mij tuin op het dak, vele verdiepingen hoog, naar de paren, die aan
’ 117
q