Home1000 pound belooning dood of levendPagina 119

JPEG (Deze pagina), 890.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

tl l ‘ l vr

itëväil A;
lilïlällj i #
booten: op den Hudson en keerde terug met een nieuwe ·
, teleurstelling! Maar onvermoeid zette ik mijne pogingen voort, al
Een prettige afleiding in dit gejaag door stoflïge, gloeiende
‘§§i,i~l;;¤ straten gaven mij de door de Duitschers en Duitsch~Ameri~ ‘ M
kanen georganiseerde Sedan­feesten in het Harlempark. Vele `L
, duizenden, die er blijde of niet blijde om waren het vaderland
niet persoonlijk te kunnen dienen, gaven hier geestdriftig blijk
‘_,f;j,%P van hunne aanhankelijkheid. Hier hoorde ik weder het muziek~
corps van het Tsingtauer Zeebataillon echte Duitsche liederen {5
fil; spelen, die buitengewoon in den smaak vielen. Daar de muzi­
kanten tijdens het beleg als ziekendragers dienst hadden
gedaan, hadden de Iapanners hen vrijgelaten, doch de Engel-
j;%;j;r;§,ïl rschen wilden hen slechts als soldaten beschouwen en dreigden
hen gevangen te zullen nemen. Daarom zaten onze verschoppe~
lingen hier halverwege vast en deden de Amerikanen van
gif hunne kunst genieten.
Na hetgeen wij intusschen uit berichten van Duitsch~ gy;
Amerikanen hebben gehoord, kan ik slechts met zeer gemengde E
gevoelens terugdenken aan de gezwollen redevoeringen van
dien dag. Laten wij er voor oppassen onze daarginds levende ï-f
landgenooten door dik en dun te verwenschen. Velen hebben
onder hunne omstandigheden het zwaar te verantwoorden en
· zijn toch steeds standvastig gebleven in hunne liefde voor het E
g oude vaderland.
Na veel moeite gelukte het mij eindelijk om op een onder
neutrale vlag varend schip als kolensjouwer te worden aan~ LF
LX;. genomen. Het sjouwen van de kolen uit de bunkers naar de
jj vuren behoort, zooals men weet, tot de meest inspannende
,=,;;_f§ werkzaamheden, en toch waren er voor zulke plaatsen op dit
E; Q schip zeer vele liefhebbers. Ik tenminste achtte mij zeer jg
. gelukkig, hoewel ik voor het zware werk, dat mij te wachten
i stond, nog een aardig sommetje moest toebetalen, evenals drie
§ ä andere heeren, die in dezelfde positie verkeerden als ik ­· een
lv, 1 voormalige kapitein van een koopvaardijschip, een eerste
j luitenant~ter~zee en een luitenant van de landweer. De kapi·
M i tein was eerste officier geweest op een schip van de Lloyd, de $4;;
j ,,Prinzess Alice", en was, te zamen met mijn vroegeren reisgenoot
Schönberg van uit Cebu, waar het schip geïnterneerd was,
;g naar Amerika gereisd. Ik had Schönberg `in Amerika weer- Y
l gezien. Natuurlijk trachtte ik hem over te halen zich bij mij
ul " l
L M6
r
. A
W .. r , n r , ~ï