Home1000 pound belooning dood of levendPagina 117

JPEG (Deze pagina), 759.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

”19ï J { _
M #3 · li!
¢lHj.j~“ . l
liäé ill ïï
= `

.
§1ïï1j ’
läïïlïêag ` · i
NAAR EEN BEROEMD VOORBEELD E
Mg;.
ui ’
ä
,,Wilt u naar Duitschlandï Onmogelijk I" Hoe dikwijls j
ïjgxj heb ik dien uitroep op mijn reis gehoord. Ook in New~York
‘ klonk mij dit vaak tot vervelens toe tegen, meestal vergezeld
door een half medelijdend lachje. Stonden er landgenooten ïf
Eljjjygjç; tegenover mij, die daarmede tevens zichzelf verontschuldigden, ‘ .
dat zij nog in Amerika zaten inplaats van de grijsgroene ii
uniform te dragen, dan moest ik mijzelf geweld aandoen J
niet grof te worden. Ik zag het weldra in: op hulp om mijn
1g·$g·1;._l doel te bereiken kon ik niet rekenen, en zoo zocht ik op
` eigen gelegenheid nuttige connecties aan te knoopen. Ik werd
stamgast in verschillende zeemanskroegen en werkelijk leerde
ik op een dag een Zweedschen kapitein kennen, die mij
tegen eene billijke vergoeding als blinden passagier wilde
~ meenemen. Het schip nam kolen in en lag op dat oogenblik
ïïäl, " in een andere haven. Een paar uur sporens brachten mij er 3*
naar tog. Xl/gólcïrïêat ik besloot, wilde ik de zaak nog eerst
eens na er e ij en. j
T` Niemand van de bemanning mocht hooren, dat ik mee _
_ VOer. De kapitein was van zijne bemanning niet geheel zeker.
{ Was er een verrader onder hen, dan kon deze mij bij het
te verwachten onderzoek in Engeland in de handen der
j vijanden overleveren. Liever wilde ik groote ongemakken
‘ verdragen dan vier wekenlang aan dit gevaar te zijn bloot~
_ gesteld. Zóó lang zou namelijk de reis duren.
In een stikdonkeren nacht stond ik twee uren lang achter Q
ä een loods en loerde op een gelegenheid om aan boord te
gj; ; komen. Netjes zag het schip er niet uit, doch dat was bijzaak. iv;
‘j Op het voordek werd bij electrisch licht gewerkt. Windassen §*‘
.i overstemden elk ander geluid. Ik wachtte totdat de wacht
j aan de loopplank zich een paar passen 'vandaar had ver·· `
114 ik
HM {
l' IJ ‘
E i ` 1
j 1 . . 1 L