Home1000 pound belooning dood of levendPagina 114

JPEG (Deze pagina), 897.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

Hat . _ daarvan even weinig bemerkt als hij van de ,,Mongolia" g
1 de kan hebben gezien, want juist te rechtertijd werden wij door j
bal, ` een nevel omgeven, die als een tooverkap werkte. Senator l
jaaa _; Saulsbury hield aan het afscheidsdiner een lange politieke 1
aar, rede, welke de heer Sobbe stenografisch voor mij heeft op-
genomen. Na in den breede het wezen der Amerikaansche 1
Wij g neutraliteit te hebben uiteengezet, kwam hij met een driesten
tdaa Tj overgang over onze ,,Emden" te spreken, prees haar comman~ _
iajks dant als een man van eer, en ,,good sport" en ging voort: ,
{eed ‘ ,,Wij hebben hier aan boord een van hare dappere ofïïcieren; Q
aars . niemand mag hem iets doen, niemand hem van boord weg- `
van , halen; hij is op een neutraal schip. Wij beschermen hem
Wee " zoolang hij onder de Amerikaansche vlag is. Wij zijn neutraal
aan en hopen het ook te blijven." Dat klonk goed en was onge-
van twijfeld oprecht gemeend, maar ik ben toch blij, dat geen
L de ïï Engelsche kruiser er de proef op nam. Immers de neutrale
leen Amerikaansche couranten hadden er nauwelijks melding van
,0,, gemaakt, hoe schandelijk de neutraliteit van onschuldige koop-
vaa ·, vaardijschepen door de Engelschen geminacht werd, anders
lj ik zou zich die goede man niet zoo vertrouwvol hebben geuit.
aal., Nu was het gevaar voorbij. Den 16d¢¤ Augustus, 's avonds
iard p om zeven uur, ankerden wij vóór de tentoonstelling van
Hak jj Panama, die in tooverachtigen glans straalde, en den volgenden
Wal. 1 morgen lagen wij aan de pier van de Pacific Mail. "
uit Wanneer ik het woord "Amerikaansche reporter" hoorde. ,
jrant had ik mij altijd een mijnheer voorgesteld, die met groote
aan' volharding alle gebeurtenissen najaagt die voor zijn doel juist
jaa, Q geschikt zijn. Waartoe die categorie van menschen echter in
aaa staat is, zou ik nu gewaar worden. Met Sobbe pratend
mer, stond ik aan de reeling, keek toe, hoe het schip aanlegde 1
jista en zag naar de op de [pier verzamelde menigte, die door
een ` wenken en roepen met aangekomen bekenden groeten wisselde. A
len, [ Nu kwam de verbinding tusschen schip en land tot stand.
I te Nauwelijks was dit geschied, of misschien wel vijftig heeren, a
var Q; met photogralietoestellen gewapend, stormden aan boord en
L begonnen om het hardst mijn naam uit te schreeuwen. Nu, l
ele', · daar wist ik wel raad op. Reeds gedurende de reis hadden ‘
yet, ik telkens Engelschen beproefd mij te fotografeeren, maar het
aast was mij steeds gelukt mij aan deze blijken van belangstelling `
hab te onttrekken. En nu beschouwden deze brutale kerels het l
· 111 j