Home1000 pound belooning dood of levendPagina 113

JPEG (Deze pagina), 871.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

mij ik . i
gljrë .
in ml ..
llqg woonlijk met enkele vragen en antwoorden is afgedaan. Het ·
fï? *‘gïïQ= was hem onverschillig, dat het verlies van één dag aan de
gil ·l‘ • • `
si ·ï§¢;;:_ eigenaars van het schip veel geld kostte, en ook, dat een bal,
lg?. jjlizçg dat aan land voor de gasten was georganiseerd en draadloos ·;
was aangekondigld, niet kon doorgaan. Zijn gemak ging voor,
;¤j zgn. wij moesten wac ten.
l’ Eerst den volgden morgen tegen negen uur lagen wij
aan de kade vast. Schlüter wachtte mij op. Per auto reden i,
wij weg en weldra kwam ik weder op het schip, welks
jl kapiteinskajuit jarenlang mijne woning was geweest. Hoe deed
mij dit alles aan het vaderland denken, de bekende kamers -
Ejj :5,i§;i en de op het dek samengekomen bemanning, die mij met van al
lQ;gԤj blijdschap stralend gelaat de ruwe hand reikte? Ik bleef twee ,,
graf uren aan boord. De rest van den tijd besteedde ik aan een
jïgggl autotocht, waarbij Schlüter mij eenige aardige plekjes van
dit geheel door de zee omringde eiland liet zien. Ook de V
ggf schoone, slanke gestalten der inwoners bevielen mij, alleen jg,
:.,§{ drongen de japansche immigranten steeds meer op den voor-
grond dan den Amerikanen wel lief kon zijn. Het slot van ¤
gj; dezen tocht vormde een vroolijke bijeenkomst, waarbij ik
Y? vele goede bekenden van de Oost­Aziatische kustvaart weer~
zag. Naar landsgebruik met bloemen en guirlandes gesierd .
;j§j ä;` keerde ik op de ,,Mongolia terug. Nog vóór haar vertrek x
{jg; PM publiceerde de Honolulusche courant een lang artikel over `
mijne avonturen, die een handige berichtgever bepaald uit
.3 zijn duim gezogen had. Het meerendeel was verzinsel, want
ik had beslist geweigerd om nieuwsgierigen te woord te staan.
jr Zes dagen later liepen wij den ,,Gouden Hoorn" binnen,
gjläfjiïgä de prachtige baai van San Francisco. Hoewel nu ieder aan E
boord wist, wie ik was, ging ik toch naar den betaalmeester,
lf g‘ë; om hem, zooals het behoort, omtrent mijn persoon juiste t
` nrededeelingen te doen. Want wie tracht zich onder een `
j valschen naam in de Vereenigde Staten binnen te smokkelen,
handelt tegen de immigratie»·wetten en loopt kans streng te Q
worden gestraft, en dat plezier wilde ik den Engelschen liever Iig.
;~l§;ï· {fil niet bezorgen. · n
In Honolulu hadden zij weder een handvol geld aan tele~ ’
‘ grammen uitgegeven, maar ook hier was hunne hoop ver~
ï§_ geefsch. Indien een kruiser werkelijk van plan was geweest
mg om _mij vóór de neutrale zöne van boord te halen ·­­· ik heb
li êl ` * l
jäfjf 110
gl ~·
lil rl ,