Home1000 pound belooning dood of levendPagina 112

JPEG (Deze pagina), 893.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

la lijks meer naderde. Nog was ik er niet. Wanneer mijne hoop~ ;
lk volle gedachten te ver vooruitzweefden en mij de aantrekke­ `
'tle lijkste beelden schilderden, die mijn hart sneller deden klop- l
lef 4 I pen, dan beteugelde ik mijzelf met de voorstelling, dat er in
[en A Amerika nog vele tduizenden werden opgehouden, die al
lclf j maanden lang naar eene gelegenheid zochten om naar Duitsch~ t
ml) * land te komen. Maar dan troostte mij weder de herinnering
Ste aan alle moeielijkheden, die ik tot nu toe had doorstaan, en
ep ll kalm vertrouwend zag ik de verdere gebeurtenissen tegemoet. l
{€S· ij De eenige, bij wien ik mij meer aansloot, was een koop­ j
Ike man, Sobbe genaamd, die in Hankau had gewoond. Hij ‘
OP [ beschouwde de mogelijkheid om van Amerika uit verder te
te'? ‘· reizen van begin af aan als geheel uitgesloten en had zich
Om daarom met de gedachte vertrouwd gemaakt in New~York.
ak- waar hij familie had, zijn bedrijf uit te oefenen. Natuurlijk
JSF , trachtte ik hem met mijne opvatting te beïnvloeden. Met het
hik gevolg, dat hij nu reeds lang kanonnier is.
flld ­ Den lOd¢¤ Augustus rezen de Hawaii-eilanden langzaam uit
mg de zee op. Ik wist, dat de Engelschen, die aan boord waren.
’Q_ een draadloos telegram naar Honolulu gezonden hadden.
zde I hopende dat daar juist een Engelsche kruiser gereed zou
len ë; ’ liggen om mij in ontvangst te nemen. Daarover maakte ik
er- mij niet al te bezorgd, want op dat oogenblik bevonden zich
hq . slechts enkele Engelsche kruisers op den Stillen Oceaan. Ook t
al ' ik had naar Honolulu getelegrafeerd, en wel aan den Heer ‘
ado Schlüter, den eersten oflicier van mijn schip "Staatssekretär
'Ch· Q Krätke". Nadat het als kolenschip bij het l<ruiser~eskader
>ol< zijn plicht had gedaan, was het naar Honolulu gegaan om
229 zich daar te laten interneeren. Natuurlijk was ik zeer blijde .
jes, het schip. dat mij lief was geworden, en zijne bemanning
9€" weer te zien. j
am 's Avonds om zes uur, dus juist bij zonsondergang, wierp , lj
Een de "Mongolia" het anker uit. Hare stoomlluit kondigde met
ml' langgerekte stooten hare aankomst aan, maar de quarantaine­·
lam dokter verscheen niet meer, hoewel de admiraal, die bij ons ä
aan boord was, alsmede een senator van ,,Het Witte Huis" l
aan alle moeite deden om verlof tot verder reizen te bekomen. ‘
Zat Echte Amerikaansche toestanden. De dokter was tot aan
het je zonsondergang verplicht den gezondheidstoestand aan boord l
ge­· van alle schepen, die binnenliepen, te onderzoeken, wat ge-
..4
§j 109
dj l
K.
il i
ä