Home1000 pound belooning dood of levendPagina 111

JPEG (Deze pagina), 892.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

vr *2*% ..
fill,
goed herkend; dus zat er niets anders op dan haar te
gj _l.'j§ï verzoeken om te zwijgen. Dit beloofden zij mij ook, maar ik
;,l’ ben er zeker van, dat zij reeds binnen het uur het nieuwtje
WE, onder het zegel van de diepste geheimhouding hadden verder
{jij verteld. Den volgenden dag waren er nog maar weinigen ‘
1, aan boord, die het niet wisten. Landgenooten stelden zich ~.
l’«·§l daarop aan mij voor, maar de Entente~broeders wierpen mij
§¥ giftige blikken toe, en voor de steeds op sensatie beluste _g
Amerikanen was ik in een oogenblik eene interessante pep i
soonlijkheid geworden. Oogenschijnlijk ook voor hunne dames. lj
[gj Waar ik maar iemand tegenkwam, daar werden mij vriendelijke
jg??l‘ blikken toegeworpen. Maar ik bleef standvastig en bleef op lj
pil; [ [gj een afstand ·­­· tenminste de eerste dagen. Toen, mij echter ..
§!§ op een avond een paar van de aardigsten verzochten om
jj haar een beetje gezelschap te houden, ja, toen werd ik zwak.
Zoo lag ik dan dien avond in een ligstoel, omringd door `
ZGCIY lieve gezichtjes, die mij formeel om het hardst vriendelijk g
"*Q· toelachten. Ie reinste kruisvuur. Zooiets had ik in langen tijd _
je niet meer meegemaakt, en ik moet bekennen, als afwisseling §
èïy liet ik het mij gaarne welgevallen.
Dat mijne vriendinnen ­- Amerikaanschen uit de goede Y
kringen! ­­ niet preutsch waren, zou ik den volgenden ä ’
'*Qlr;l.ll°l morgen in het groote gemeenschappelijke zwembad onder- E
jl? vinden. Duitsche onderzeeërs waren troef, en dus klonk het T
llï Weldra van alle kanten: ,,Emden~oHïcer, please torpedo mel"
Q, i Nu, dat plezier deed ik haar ook en suisde als een torpedo j
op de maar zeer bescheiden opgetuigde vaartuigen los. Och,
jï zij waren niet zoo bang; nauwelijks brachten zij zich ook jg;
maar voor den schijn in veiligheid. Zij kregen nooit genoeg
van dit leuke spelletje en trokken allerliefste pruilmondjes,
toen ik verklaarde, dat een Duitsche torpedo wel een onge­
glpïl kende werkzaamheid ontwikkelde, maar dat het toch wel een
beetje teveel van mij verlangd was om het alleen tegen een
;l,六;§j zóó groote vloot vol te houden. Waarop ik mij verontschul­
. digde en de wrakken, die er nog zeer zeewaardig uitzagen,
jïjgijï aan hun lot overliet.
EE; Ik had geen lust in al te veel gezelligheid. Al kon ik dan gd,
ook niet meer zoo op mijzelf leven als tot nu toe, toch zat ~
Tlvjïë §._ ik nog vaak uren lang in een donker hoekje, keek over het Z
j water en droomde van het lieve vaderland, dat ik nu dage­»
*à js .
jl·";ïY£ 198
ië . ;á»
j ll
f te _ rl
lu ll? ll
l ä