Home1000 pound belooning dood of levendPagina 11

JPEG (Deze pagina), 700.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

l l
_ EEN ONGEWENSCHT COMMANDO A
. Op den avond van den 7d<·>¤ November 1914 bevond zich
ë onze ,,Emden" op de met het gkolenschip ,,Exford” afge~ ‘
> sproken plaats van ontmoeting, dichtbij de Kokos~eilanden.
ä Wij keken naar alle kanten scherp uit, maar van de ver- »
§ wachte was niets te zien. In plaats daarvan hoorden wij de
I { Engelsche kruisers van uur tot uur drukker draadloos tele~
E F grafeeren, en wij konden de vrees, dat de ,,Exford" in hun
ä handen was gevallen, niet meer van ons afzetten.
è Den volgenden morgen vroeg moest de eerste officier, ·
ff kapiteimluitenant von Mücke, met een landings­afdeeling het g
ä station voor draadlooze telegrafie verwoesten. Deze onder-
: neming werd nu een dag uitgesteld. Allereerst wilde de
g` commandant zekerheid hebben omtrent het lot van de ,,Exford”.
i Den geheelen nacht voeren wij al zoekende rond, terwijl onze
E vijanden steeds meer blijk gaven dichter in onze nabijheid te
> ` komen. Een alleronaangenaamste geschiedenis.
ä Kort na het aanbreken van den dag kwam onze reeds j
3 verloren gewaande ,,Exford" eindelijk ·in zicht. Zooals haar `
D commandant meldde, had hij slechts voor den nacht veiliger j
J water opgezocht. '
Kapitein~luitenant~ter~zee von Müller, die een poosje na~ `
denkend op en neer had geloopen, bleef vóór mij staan. .
,,Durft u het aan zonder ofiicieren de leiding van een ’
schip op u te nemen?" I
Daar ik tien jaren lang als kapitein van de I‘Iamburg~ l
I Amerikalijn in Oost~Azië op passagiersbooten had gevaren, j
. ` had ik voor mijn antwoord geen bedenktijd noodig; maar ik j
vermoedde reeds niets goeds, toen ik ja zeide. f
,,Dan kunt u de ,,Exford" wel in veiligheid brengen. E
Ik heb een voorgevoel, dat wij spoedig in gevecht zullen T
l.
l 7
l