Home1000 pound belooning dood of levendPagina 109

JPEG (Deze pagina), 760.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

, i
'¥"§?§.,i,@ëEllê .
.
eï~ lm?


?·» Will`. · .
vgl ·
jij TUSSCHEN IAPAN EN AMERIKA
;-lj 'l· L _
Wij ;_§I _
De ,,Mongolia" was een stoomboot van ongeveer 20.000 J
iägïgj ton, dus een zeer flink schip. De'lange dekken gaven gele-
_‘;' gij genheid tot het maken van lange wandelingen, waartoe ik
deze dan ook bij gebrek aan onderhoudende bezigheid veel g "
jl; ègl benutte. Vaak bezocht ik ook de andere gedeelten van het =
Q; li. schip, de tweede klasse en het tusschendek, en steeds con- ,
ëêj stateercle mijn zeemanshart met stil genoegen, hoe onver-
én ’§. gelijkelijk veel beter onze Duitsche booten zijn ingericht W
j;,yj lg; om maar van het inwendige bedrijf, de verpleging en de
bediening te zwijgen. En nu moesten zij in de havens stil
liggen! Ik werd woedend, als ik daaraan dacht. .
Tweehonderd Iapansche vrouwen, die het tusschendek vul- u
lx l" den, boden een bekoorlijken aanblik. De vroolijke schepseltjes
"ïfè vertoonden bijna steeds lachende gezichten ·-· een schouwspel,
dat mij vaak naar het achterdek lokte. Zij maakten, zooals ,,;­
jgi men mij daar vertelde, hunne huwelijksreis en wel zonder ·
.. echtgenoot, wat op hun geluk niet den minsten invloed scheen ,
l· uit te oefenen. Suikerplantages op de Hawaii-eilanden zouden l
hunne toekomstige woonplaats zijn. Daar wonende arbeiders
5;; hadden haar naar haar portret uitgezocht en haar, als bewijs
f voor den ernst van hunne bedoelingen, het reisgeld over-
f ii ; gemaakt. Ik vond, dat zij alle reden hadden om tevreden te zijn.
jfï ·. Ook bij ons in de eerste klasse was allerlei tijdverdrijf. Q
jljifj Evenals toenmaals op de ,,Ataka Maru" bevond zich ook F
li?-;jgT5‘ jj hier een muziekkapel aan boord, die uit negen Philippino's
bestond. Noodigden deze 'savonds op het bovendek met
ê"lIg'~q? hunne guitaars, mandolïnes en banjo's ten dans uit, dan moest
ik mij echter tevreden stellen met ernaar te kijken, wat ook
zijne bekoring had, daar de slanke Amerikaansche dames
prachtig dansten. Ook wanneer er, wat vaak het geval was,
ll i`~‘ all
g, is j
4 +;
ll
lv;.
`¥€¤¤dlll~ E