Home1000 pound belooning dood of levendPagina 108

JPEG (Deze pagina), 826.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

ap ' Op een hoek van een straat bleef mijn gids plotseling
de 5 staan, wees op een aanplakbiljet en zeide luchtigjes: ,,Kijk,
ies dat is de officier, dien ik moest pakken."
ate " Indien zich plotseling een geweldige afgrond vóór mij ge-
N opend had, dan zou ik nauwelijks minder geschrokken zijn
ijn ’ dan op dat oogenblik. Het biljet was gedrukt in japansche
mt letters, die ik niet lezen kon, maar bovenaan ·­-· nog gevoel
ga ik, wat ik bij het zien ervan doorstond ·-· zag ik vóór mij
;h1: mijn eigen portret, zooals de Iapansche fotograaf Takahaschi
in Tsingtau mij kort voor den oorlog gefotografeerd had. .
en En daaronder stond vet gedrukt in het Engelsch: ,,Duizend
, pond sterling ­­ 20.000 Yen belooning, dood of levend."
{ij ` Deze toevoeging liet mij al lang koud, maar dat portret.
·p- dat verraderlijke portret! Zeker, in dien tijd droeg ik een
•ij­ W vollen baard en de kapiteinsuniform van de Hamburg~Amerika­
nij lijn, maar ik vond het zóó gelijkend, dat ik zeker meende.
dat de detective nu wel moest zien, wien hij naast zich had.
ng l. Het gelukte mij niet nog eens met een onschuldig gezicht
1r· naar het biljet te kijken, maar ik stopte mijn pijp zóó ijverig.
of r alsof niets anders ter wereld mijne belangstelling kon trekken,
ch en keerde mij om tot verder loopen.
iki jj God zij dank, mijn japanner volgde en ging uit eigen be-
ng l‘ weging tot een ander onderwerp over. Ook dit gevaar was
art Q gelukkig doorstaan. Maar het duurde nog een heel poosje, .
is. voordat mijn gemoedsrust weer geheel was teruggekeerd. En
Vij toen voelde ik een plotseling verlangen naar de ,,l/longolia".
is Daar wij toch al genoeg van Yokohama hadden genoten,
ä behoefde ik daarvan geen uitleg te geven. Op ons doode
t," I gemak slenterden wij naar de haven, waarbij ik de aanplak­
borden scherp in het oog hield. Nog eenige malen zag ik
en de ongewenschte openbaarmaking van mijn persoon. Door
ik een tijdig afzwenken zorgde ik er intusschen goed voor, dat j
; wij niet te dicht meer bij die gevaarlijke plaatsen kwamen. l
ich ` Om op deze wijze populair te worden stond mij erg tegen. j
zer lk ben nu eenmaal zoo bescheiden.
je- - Den 31S ]uli lichtte ons schip het anker om verder te l
lus j varen. japan, van mijn reis tusschen China en Amerika voor ‘
nd Q; mij het gevaarlijkste gedeelte, lag gelukkig achter mij.
Jr~ r ‘
il
ää 105