Home1000 pound belooning dood of levendPagina 107

JPEG (Deze pagina), 853.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

ïjl‘ll=
ïijïi ljieèê .
Het nieuwsgierige kereltje begon natuurlijk weldra mij op '
*§ alle mogelijke manieren uit te vragen. Vertrouwelijk vertelde i
ik hem een geheelen roman, en daar hij goedgeloovig alles
El.`,%,ï.;¤j slikte, wat ik hem ingaf, spelde ik hem ten slotte de gekste ‘·
lf dingen op de mouw. ‘
iig Vertrouwen wekt vertrouwen. Weldra begon ook hij zijn l
gj ïl hart uit te storten. Voordat een uur onder gezellig gekout
g was verstreken, gaf hij mij te verstaan, dat hij en zijn collega
;{ï. detectieven waren, die op dit schip een bijzondere opdracht
bij hadden te vervullen.
Welke deze was? Om dit te weten koos ik den kortsten
ljljë 5, Ii weg en vroeg er naar. ;
gj Maar nu wilde mijn vriend niet veel meer loslaten. Hij W
jgjg ` vertelde iets over de belangrijkheid van zulke geheime op~
{jg lj jg drachten en wilde zich klaarblijkelijk in mijn oog een bij~ W
jj, zonder gezag geven. Doch ik deed precies, alsof het mij
gj ,; onverschillig was en dat hielp.
,,Well," zeide mijn japanner eindelijk, als was hij plotseling »
il tot een besluit gekomen, ,,het is tochtevergeefs en daar~
om kan ik het u wel vertellen. Wij moeten constateeren, of
er een Duitsche oiïicier, die uit Singapore ontvlucht is, zich
op dit schip verborgen houdt. Bij het onderzoek in Nagasaki
heeft men tengevolge van een verkeerd bericht bij vergissing ‘
_'ï‘ een Amerikaanschen oflicier aangehouden, maar nu beweert Q
Fïi g; men van Shanghai uit, dat de Duitscher toch aan boord is.
ig { Misschien heeft hij zich onder in het ruim verstopt. Wij
beiden hebben hem niet gevonden. Maar in ieder geval is _
4* dit reisje naar Yokohama wel aardig. Kent u de stad ?°' ‘
,,Ik ben daar slechts een paar uur aan land geweest," I
antwoordde ik tusschen twee halen aan mijn pijp door.
,,Wel. dan zal ik uw gids zijn," riep de kleine opgetogen
jê ‘ en noemde mij een aantal ontspanningsgelegenheden, die ik
{Qi jg ook zonder hem wel gevonden zou hebben. ;
Dat juist een detective, die mij wilde gevangen nemen, zich `
jg zoo vriendelijk ter mijner beschikking stelde, vond ik weer
zoo’n prachtige grap, dat ik aan de verzoeking haar te ge-
nieten geen weerstand kon bieden. Ik nam zijn aanbod dus j
¥§;?`;l;;* dankbaar aan, en zoodra wij in Yokohama vrij aan land jg;
gj konden gaan, begonnen wij vol ondernemingslust ons vo0r~
genomen uitstapje. · {
Mia`; fi? ,
ll 104
iz ‘
All 5..J`