Home1000 pound belooning dood of levendPagina 105

JPEG (Deze pagina), 867.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

fill ä.! ‘!
aêli flrljïl
lil 'llxr
waarbij natuurlijk mijne papieren naar beneden verdwenen.
!;_’x` En de Iapanner? Zichtbaar gestreeld, bracht hij de hand aan i
zijn muts, ­-b gaf genadig een teeken, dat het in orde was. à
ij! en ging voor ij. ‘ ' ’
Onverschilligheid voor te wenden, wanneer iets verkeerd W
dreigde te gaan, dat had ik langzamerhand wel geleerdmiaar sl'
ll- wat viel het mij moeilijk om bij deze heuglijke wending een l
Eli jj zoo onverschillig mogelijk gezicht te zetten! Inwendig gevoelde
ill! jl ;· ik eigenlijk nu eerst, hoe zwak mijne hoop geweest was, dat §
jj x dit nog goed zou kunnen afloopen. ë
Egxj 1 Maar indien nu ook de officier eene plotselinge ingeving l
gi F volgend toch naar mijne papieren zou vragen, die hij tot M
Hij Y nu toe nauwelijks gezien had? Maar daar knikte hij ook mijn
buurman reeds voldaan toe en begon met den volgende.
ljï Mijn uniform had mij gered. ii
{E Kolonel Iohnson moest nog een eindeloos verhoor onder~
jfc; jj gaan, voordat de Iapanners er geheel van overtuigd waren,
Fïï § dat het bericht uit Shanghai niet klopte. Men las de teleur­ lf
*2 stelling duidelijk op hun gezicht. Verscheidene passagiers hè
jj ;· hadden zich uit eigen beweging borg voor hem gesteld en 2ï
reg, gj dit gaf den doorslag. ·
jääï G Aan boord bevonden zich eenige bejaarde Duitsche koop~
Ii lieden, die wegens hun ouderdom niet bang behoefden te l |j '
ll zijn geïnterneerd te zullen worden, of die op de bescherming
gïïj S van de Amerikaansche vlag konden vertrouwen. In het rook~ `
lj; j salon werden zij een voor een even apart genomen, maar __
,è verder niet lastig gevallen. Dat zij niet aan land mochten
gaan, was de eenige belemmering die men hen stelde. lj
jegj ; Wij anderen echter haastten ons om op de sampans, die
reeds opzij van het schip lagen te wachten, over te varen. gg
Ook ik. Nu, achteraf beschouwd, vind ik het erg lichtzinnig
ëfgl il j van mijzelf; maar nadat ik den invloed van mijn uniform lj
Uli beproefd had, kon ik eenvoudig aan de verleiding geen weer~ ïï
Q stand bieden om eens in den oorlog als Amerikaansch dek~ jj
l oflïcier op vijandelijken bodem te gaan rondwandelen. Het zou
ïg toch immers zijn opgevallen, wanneer ik alleen er de voor~
_ï keur aan gegeven had om met de Duitschers aan boord te l
jj F blijven en kolenstof in te ademen. En hoevele prettige herinne- l
ringen kwamen mij bij het zien van de stad weer voor den “
lf geest! In 1909 had ik bij gelegenheid van een oefeningstocht ;
ll E j
li 102
lt , Z;

tgêr 4
mi l