Home1000 pound belooning dood of levendPagina 103

JPEG (Deze pagina), 872.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 101.44 MB

lxiï; jef;)
lj! i
Daarin bleek ik mij echter vergist te hebben. De eerste,
‘f dien ik ontmoette, een bejaarde Amerikaan, lachte vriendelijk ï
gj g« ï tegen mij en zeide: ,,Morning, captain." Ik deed net, alsof l
ik niets gehoord had en ging zwijgend voorbij. l
Hij liet mij werkelijk met rust. Maar ik had mij te vlug ,
Et blij gemaakt. Reeds een uur later kwam Mr. Dunning op een
A2 p plek, waar geen menschen waren, lachend op mij af en be-
jp groette mij op eene wijze, die mij van te voren het doellooze
van een verdere poging om mij te verloochenen deed inzien. j
jp l Reeds bij zijne eerste woorden verdween mijne bezorgdheid. j
Hij dachï er niet aan mijkte verradená maä verlïeugde ziäh l
*2% er in sti te over na aan omst van e ,, ongo ia aan e ,_
l!'p§ i A Engelsche badgasten in Nikko te kunnen vertellen, met wie jl
T . hij tot Yokoàianga had gereisd. ,,Wat zullen zij een zuur gezicht
"ll l zetten!" zei e ij.
Den volgenden dag kwamen wij in Nagasaki aan. Dadelijk
gj kwamen er Iapanners in met goud geborduurde uniformen aan I;
1 boord ·-· doktoren, !p0litie~ en tolbeambten, op wier gezichten
`l het besef hunner waardigheid te lezen stond. Al heeft men
jï ‘ zoo iets nog zoo dikwijls gezien, telkens weer doet dat
lil? ik ll komisch aan.
Ditmaal echter verging mij het lachen. Men riep: ,,Alle
{lf passagiers in het salon komen!" Ik wist, wat dat beteekende: _
Y! revisie van de passen. Het eerstvolgende kwartiertje kon V;
onaangenaam worden. Reeïllï ländvliàedestijä werd ïnäand in R
il hart en nieren onderzocht! a et me egemaa t at alle i
menschen aan boord zelfs de tong uitsteken en zich den pols
*f moesten laten voelen, vóórdat iemand aan land mocht gaan,
gti? pg Met begrijpelijke spanning zag ik den gang van zaken tegemoet.
,,Mister ]ohnson! riep plotseling iemand met luider stem
li.; E tusschen het door elkaar sprekende reisgezelschap. gi;
Sfjl Dat begon goed! Met al mijn aangeboren brutaliteit wilde
ik reeds naar voren komen, toen uit een anderen hoek van
lj jj de zaal zich iemand ,,present!" meldde. d gif
l; ’ Een heer met een militaire houding t a naar voren en
X gaf den Iapanner, die het onderzoek leidde, zijn pas. Deze
_ lachte sluw. Wat hij zeide, kon ik niet verstaan, hoewel er I
` bij het begin van de voorstelling stilte was gekomen. Op ‘
ll;`l§ { i mijn naamgenoot ·­-· want daarom moest het gaan ·-· had
[ het woord in ieder geval een geweldige uitwerking. Verbazing, j
li l`
il , 100
Q ä