HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 9

JPEG (Deze pagina), 862.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

Alles gegroudvest op de menschelijke natuur.
Dat is duidelijk gezegd en logisch vastgesteld: ’
Alles wordt gegrondvest op de menschelijke natuur.
J? Indien het mogelijk ware dat de groote meerder­
jj heid der mannen en vrouwen zouden stemmen
voor de instandhouding van den oorlog en van
de oorlogsstelsels, laat hen dan allen den oorlog
ï«¥ hebben, dien zij behoeven om te worden weg~
gevaagd van de aarde, die zij hebben onteerd,
en laat hen dan plaats maken voor een geslacht,
dat meer gezond verstand bezit. Maar dat is niet
aan te nemen. Het geheim van de macht over
de menschen is ze te beschouwen als gezonde
, wezens, als zedelijke wezens, als wezens die in
' staat zijn de waarheid te aanvaarden, wanneer
deze hun duidelijk wordt voorgehouden. De groote
leiders der wereld hebben gehandeld naar dat
V grondbeginsel; het was de aanvaarding van het
beginsel der menschelijke zedelijkheid dat hen
groot maakte en hun leiderschap vormde. De
onwettigverklaring van den oorlog moet de daad
zijn der menschheid als één geheel en ik ben
overtuigd, dat er in de menschelijke natuur zooveel
goedheid aanwezig is, dat deze de volkeren zal
- dringen dienovereenkomstig te stemmen, wanneer
de uitwerking daarvan hun duidelijk wordt vo0r~
gelegd.
Militaire drogreden.
Militaire stelsels zijn alle opgebouwd op een
onzuiveren grondslag, met name op de opvatting
_, dat de oorlog onafscheidelijk is verbonden aan
" de menschelijke natuur.
Die vertrouwenlooze opvatting werd uitgedrukt
door iemand, die aan Charles Sumner schreef:
,,Een anti~oorlog~vereeniging heeft even weinig
practisch nut als een anti~donder~ en ~bliksem~
vereeniging." Maar in werkelijkheid is de geheele
7