HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 8

JPEG (Deze pagina), 876.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

fl ­
‘»
ll;
, ,,vertrouwen der betrokken partijen. Het is een
[ ,,erkend gezegde, dat levenszaken berusten op
f , ,,vertrouwen. Dit is een gezegde dat de volkeren _
,,noodig hebben om te leeren vertrouwen, tenzij
X ,,de beschaving opbouwt en berust op goed á
,,vertrouwen, tenzij een beroep wordt gedaan
§· ,,op de hoogere eigenschappen van den mensch,
il ,,tenzij de geschillen der volkeren worden be~
$2 ,,stuurd door de rede en de wet, is er geen V
, ,,ander God dan Mars. Wat is dan het antwoord
¤ ,,op de vraag, hoe wij voorstellen de onwettig~
ï ,,verklaring van den oorlog met kracht door
T ,,te voeren? Dat antwoord ligt duidelijk voor
· ,,de hand. Het is onze bedoeling om de door~
nl ,,voering dier onwettigverklaring te laten be­ Y
,,rusten op den wil der menschen zelven. Wij
§ ,,stellen voor bij ieder beschaafd volk te doen
,,plaats hebben een volksstemming, waarbij het
,,volk met overweldigende meerderheid het i
4 ,,oorlogsstelsel veroordeelt en den oorlog on-
,,wettig verklaart, de instelling van oorlog
l ,,afschaft voor de regeling van geschillen tusschen
V ,,de volkeren en het gebruik van den oorlog,
,,tot welk doel ook, volgens de wet der volkeren,
·.j ,,tot een misdaad verklaart. Bij zulke voll<s~ _
V ,,stemming zal ieder volk voor zichzelf er toe
,,verbinden zijn eigen oorlogsmisdadigers te
,,rechten en te straffen .....
,,De macht om de wet tegen den oorlog uit
; ,,te voeren, wordt gesteld daar waar zij behoort
,,te zijn, in handen van de respectievelijke
· ,,volken zelven, want zoolang de beschaafde
,,volkeren der wereld niet met overweldigende
,,meerderheid van stemmen het oorlogsstelsel
nafschaffen, kan niets worden volbracht. Als
,,zij dat wèl doen, kan alles worden gedaan en
,,zal de oorlog ophouden te bestaan."
S
6 V