HomeDe kern van het vredes-vraagstukPagina 7

JPEG (Deze pagina), 832.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 18.76 MB

standkomen van een besluit, waarbij de Senaat
der Vereenigde Staten verklaart in te stemmen
met de buiten~de~wetstelling van den oorlog bij
internationale overeenkomst; dan de samenroeping
van een conferentie van alle beschaafde volkeren
om een algemeen verdrag uit te voeren voor de
onwettigverklaring van den oorlog en daarna het
9; samenstellen van een wetboek voor internationaal
G recht op den grondslag dat oorlog een misdaad
is, waaruit voortvloeit dat zij, die aan een oorlog
deelnemen, misdadigers zijn, die verdienen te
` worden geworpen in de gevangenis in plaats van
­ te worden verheven in den adelstand.
g Geen vergrootglas is er voor benoodigd om in
è te zien, dat dit een van de geweldigste omwente-
lingen zou zijn in de geschiedenis der menschheid,
die de beschaafde wereld zou voeren in de goede
richting en haar veranderen van een instelling
des Oorlogs in een van den Vrede, van een 1
instelling van Geweld in een van de Rede.
” Een Fransch wijsgeer heeft gezegd: ,,Alle groote
j gedachten komen voort uit het hart," waaraan
` Lord Morley heeft toegevoegd: ,,maar zij moeten
rondgaan door het hoofd." Welnu, de groote
gedachte van Mr. Levinson is rondgegaan door
zijn hoofd.
Het grootsche van zijn denkbeeld is, dat het den
vrede der wereld niet afhankelijk stelt van een tot
in overvolmaaktheid opgevoerden staat van kracht,
maar hem grondvest op den breeden grondslag
der menschelijke natuur en van den goeden wil
, des volks.
sf Hier vraagt de ontwerper wederom: ,,Wat
beteekent dit alles ?" en dan zegt hij:
l; ,,Het beteekent eenvoudig dat eenige regeling,
,,noem haar bond, protocol, verbond of verdrag,
,,in laatste instantie moet berusten op het goed
5
·
l